Strona Główna BIP Strona Główna
Zwrot za przejazd i utracone zarobki
 

ZWROT KOSZTÓW OSOBOM WZYWANYM DO WKU W RADOMIU W CELU POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY RP w 2017 ROKU

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Radomiu zwraca osobie wezwanej w celu powszechnego obowiązku obrony do WKU w Radomiu, na jej wniosek, koszty podróży oraz zryczałtowaną rekompensatę za utracone zarobki za czas opuszczony w pracy z tytułu wezwania do WKU w Radomiu.

Zwrot należnych kosztów następuje w formie bezgotówkowej:
- przelewem na wskazany rachunek bankowy;
- lub przekazem pocztowy na wskazany adres.
 

Zwrot należnych kosztów następuje w terminie do 14 dni od daty zatwierdzenia wniosków przez Dowódcę Oddziału Gospodarczego dla Wojskowej Komendy Uzupełnień w Radomiu. 


I. Zwrot kosztów podróży do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, osobom wezwanym do WKU w Radomiu w sprawie powszechnego obowiązku obrony RP. Pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące musi być potwierdzony stosownym urzędowym dokumentem.

1. Podstawa prawna zwrotu kosztów podróży w ww. sprawie:
1.1. art. 52, ust.2,Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej”,
1.2. art. 85, art. 92, art. 93 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
1.3. Rozkazu Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Radomiu Nr Z - 1 z dnia 02.01.2017 r.

2. Koszty podróży zwraca się na podstawie przedłożonych biletów przez wezwanego na przejazd środkami komunikacji krajowej (w tym bilety komunikacji miejskiej), licząc wartość przedstawionych biletów za dojazd do WKU w Radomiu razy dwa.

3. Dla osób, które przyjechały do WKU w Radomiu własnym samochodem lub innym odpowiednim środkiem transportu (motocykl, motorower), zwrot kosztów przejazdu liczona jest mnożąc ilość przejechanych kilometrów do WKU w Radomiu razy dwa, przez ustaloną stawkę za 1 km przejazdu.

Ilość przejechanych kilometrów ustala się na podstawie oświadczenia wezwanego, co wezwany poświadcza własnoręcznym podpisem. Dopuszcza się zweryfikowanie oświadczenia wezwanego o ilości przejechanych kilometrów korzystając z ogólnie dostępnych środków, np. atlas samochodowy Polski. 

4. W 2017 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Radomiu ustalił stawki kwotowe za jeden kilometr przebiegu samochodu lub innego odpowiedniego środka w następujący sposób:
4.1. dla pojazdu samochodowego:
a) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm ³ – stawka 0,50 zł. za jeden kilometr przebiegu; 
b) o pojemności skokowej silnika do 900 cm ³ włącznie - stawka 0,40 zł. za jeden kilometr przebiegu;
4.2. dla motocykla - stawka 0,20 zł. za jeden kilometr przebiegu;
4.3. dla motoroweru - stawka 0,10 zł. za jeden kilometr przebiegu.

II. Zwrot zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki za czas opuszczony w pracy z tytułu wezwania do WKU w Radomiu w sprawie powszechnego obowiązku obrony RP.

1.
 Podstawa prawna zwrotu zryczałtowanej rekompensaty za czas opuszczony w pracy z tytułu wezwania w sprawie powszechnego obowiązku obrony RP:
1.1. art. 52, ust. 3, Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej”,
1.2. przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
1.3. Rozkaz Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Radomiu Nr Z - 1 z dnia 02.01.2017 r.

2. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Radomiu zwraca w 2017 roku osobom wzywanym zryczałtowaną rekompensatę za utracone zarobki. Wysokość rekompensaty za jeden dzień opuszczony w pracy wynosi 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w grudniu 2016 roku. Minimalne wynagrodzenie w grudniu 2016 roku wynosiło 1.850 zł brutto. Zatem odpowiednio 1/30 z wyżej wymienionej kwoty to suma 61,66 zł. brutto. Podstawą do zwrotu w/w rekompensaty jest przedłożenie w WKU w Radomiu przez wezwanego zaświadczenia od pracodawcy o nie wypłaceniu wezwanemu za ten dzień wynagrodzenia.

III. Wymagane dokumenty w procesie naliczania i zwrotu kosztów osobom wezwanym do WKU w Radomiu w sprawie powszechnego obowiązku obrony RP.

1. Potwierdzone „Wezwanie w sprawie powszechnego obowiązku obrony RP do WKU
w Radomiu”.

2. Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie wezwanego oraz nie wypłacania mu za ten dzień wynagrodzenia.
3. Do wglądu książeczka wojskowa wezwanego (lub inny dokument tożsamości).
4. Do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu, którym wezwany przyjechał do WKU w Radomiu.
5. Bilety przejazdu środkami komunikacji krajowej z miejsca zamieszkania wezwanego do siedziby WKU w Radomiu (w tym bilety komunikacji miejskiej).
Informacji udziela:
Samodzielny Referent WKU w Radomiu - pok. nr. 113
tel. 261 511 139