Strona Główna BIP Strona Główna
Dla studentów uczelni wyższych
 

W 2013 r. uruchomiony został nabór studentów – ochotników do szkolenia w ramach służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach, w terminie od dnia 1 lipca do dnia 27 września 2013 r. w ośrodku zamiejscowym Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych utworzonym na bazie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu - ( I okres szkolenia).

Oferta skierowana jest do studentów I i II roku studiów licencjackich oraz I roku studiów magisterskich (uzupełniających).

W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej, potwierdzający studia na uczelni kandydata.

Żołnierz, który pełni służbę przygotowawczą w kilku okresach, kształci się na potrzeby korpusu podoficerów.

Służbę przygotowawczą, pełni się w dwóch okresach, z tego:
1) w pierwszym okresie trwającym do trzech miesięcy;
2) w drugim okresie trwającym do dwóch miesięcy.


Z dniem stawienia się do pierwszego okresu pełnienia służby przygotowawczej żołnierz, otrzymuje stopień szeregowego (marynarza) i tytuł kadeta.

Okresy służby przygotowawczej są pełnione w dwóch kolejno po sobie następujących latach studiów w czasie letnich przerw wakacyjnych. Żołnierz, który pełni służbę przygotowawczą w kilku okresach, zdaje egzamin na podoficera na zakończenie drugiego okresu kształcenia.

Żołnierza, który zdał egzamin na podoficera, komendant mianuje na stopień wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza) - z dniem zwolnienia z drugiego okresu pełnienia służby przygotowawczej, z jednoczesnym przeznaczeniem żołnierza do mianowania na pierwszy stopień podoficerski po odbyciu dodatkowych ćwiczeń wojskowych.

Żołnierza, który nie zdał egzaminu komendant zwalnia ze służby przygotowawczej i przenosi do rezerwy, jako żołnierza rezerwy, w posiadanym przez niego stopniu wojskowym.

Żołnierz, który nie ukończył pierwszego okresu kształcenia, nie podlega wezwaniu do pełnienia drugiego okresu służby przygotowawczej.

Żołnierz zwolniony ze służby przygotowawczej przed upływem czasu jej trwania nie podlega powołaniu do dalszego czasu pełnienia tej służby, a w przypadku służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach - również wezwaniu do pełnienia drugiego okresu tej służby.


Szkolenie kadetów w ramach służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach dla studentów uczelni wyższych na potrzeby korpusu podoficerów:

I turnus – od 1 lipca 2014r. do 29 sierpnia 2014r. (drugi okres szkolenia dla powołanych w 2013r, szkolenie specjalistyczne na bazie Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, w tym praktyka dowódcza w wytypowanych jednostkach wojskowych);

II turnus – od 1 lipca 2014r. do 30 września 2014r. (pierwszy okres, szkolenie podstawowe na bazie Centrum szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu - Ośrodka Zamiejscowego Szkoły Podoficerskiej w Poznaniu - drugi okres szkolenia od 1 lipca 2015r. do 28 sierpnia 2015r.);

Szkolenie odbywa się w dwóch okresach, łącznie do 5 miesięcy:
I okres trzy miesiące w okresie lipiec - wrzesień;
II okres (w następnym roku) dwa miesiące w okresie lipiec - sierpień.