Strona Główna BIP Strona Główna
Kursy w rezerwie
 


USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej - tekst jednolity (załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej POlskiej z dn. 26 marca 2012 r. - Dz.U. 2012 r., poz. 461)

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej 
w sprawie mianowania  na stopnie wojskowe (Dz.U. 2013 r., poz. 1284)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz.U. 2015 poz. 950)

Kursy oficerskie i podoficerskie organizowane są dla żołnierzy rezerw. Prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich, oraz poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP.

Kursy organizowane są w formie długotrwałych ćwiczeń wojskowych. Do ich odbycia kieruje się żołnierzy rezerwy, którzy odbywali już czynną służbę wojskową ( przeszkolenie studentów, absolwentów, służbę przygotowawczą, zasadniczą służbę wojskową).

Złożenie wniosku do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Radomiu jest traktowane jako wyrażenie  zgody na powołanie w każdym terminie  kursu w okresie pół roku od dnia złożenia wniosku lecz nie powoduje obowiązku powołania do odbycia kursu.

Pobierz WNIOSEK

Wojskowy Komendant Uzupełnień w przypadku złożenia większej liczby wniosków niż otrzymany limit uzupełnieniowy, powołuje w pierwszej kolejności ochotników mających nadany przydział kryzysowy, mobilizacyjny lub posiadający kwalifikacje przydatne w czynnej służbie wojskowej.

 

KURS OFICERSKI

Na kursy kierowani będą:

 • żołnierze rezerwy (podoficerowie) w wieku do 40 lat;

 • posiadający wyższe wykształcenie;

 • posiadają kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej- „A”;

 • odbyli czynną służbę wojskową ;

 • nie figurują w rejestrze skazanych za umyślne przestępstwa;

 • na kursy oficerskie można kierować osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie, zawód lub kwalifikacje zgodne
  z korpusem osobowym, w którym będą szkoleni w czasie trwania kursu (korpus osobowy medyczny, żandarmerii wojskowej, sprawiedliwości i obsługi prawnej, duszpasterwa);

Na kurs oficerski nie mogą być powoływani podoficerowie rezerwy ze zdanym egzaminem na oficera.

Kurs kończy się zdaniem egzaminu na oficera i sporządzeniem wniosku o mianowanie na I stopień oficerski – podporucznik.

 

KURSY PODOFICERSKIE

Na kursy kierowani będą:

 • szeregowi i starsi szeregowi rezerwy w wieku do 40 lat;

 • posiadający wykształcenie średnie;

 • posiadają kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej- „A”;

 • odbyli czynną służbę wojskową ;

 • nie figurują w rejestrze skazanych za umyślne przestępstwa;

 • na kurs podoficerski można kierować osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadających wykształcenie co najmniej średnie, zawód lub kwalifikacje o kierunku zbieżnym ze specjalności na którą będą szkoleni ( korpus medyczny oraz żandarmerii wojskowej);

Kurs podoficerski kończy się zdaniem egzaminu na podoficer oraz mianowaniem na wyższy stopień wojskowy- kaprala.

KURSY DOSZKALAJĄCE 

 

Na kursy doszkalające kierowani będą :

 • byli żołnierze posiadający stopnie kpt. rez. , mjr rez., wieku do 50 lat;

 • posiadają specjalność wojskową zgodną ze specjalnością w której będą odbywać kurs;

 • nie figurują w rejestrze skazanych za umyślne przestępstwa;

KURSY PRZEKWALIFIKOWANIA

Na kursy przekwalifikowania kierowani będą:

 • żołnierze rezerwy w wieku do 50 lat, w celu nabycia nowej specjalności wojskowej;

 • odbyli czynną służbę wojskową;

 • posiadają stopień wojskowy zgodny z planowanym kursem;

 • nie figurują w rejestrze skazanych za umyślne przestępstwa;

Kurs kończy się zdaniem egzaminu i sporządzeniem wniosku o mianowanie
na kolejny stopień oficerski.

 

OŚRODKI ORGANIZUJĄCE KURSY

Kursy podoficerskie

SZKOŁA PODOFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU

ul. Bukowska 34

61- 716 POZNAŃ

 

SZKOŁA PODOFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE

ul. Dywizjonu 303

08- 521 DĘBLIN

 

SZKOŁA PODOFICERSKA MARYNARKI WOJENNEJ W USTCE

Lędowo 1 N

76- 271 USTKA

 

 

Kursy oficerskie

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH WE WROCŁAWIU

ul. Czajkowskiego 109

51- 150 WROCŁAW 31

 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE

ul. Gen. Kaliskiego 2

00-908 WARSZAWA 49

 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

ul. Śmidowicza 69

81-103 GDYNIA

 

Kursy przekwalifikowania i doskonalenia

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ W WARSZAWIE

ul. Al. Gen. Chruściela 103

00-910 WARSZAWA

 

Więcej informacji - Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami:

p. Anna Potera (pok. 109) tel. 261-511-146;