Strona Główna BIP Strona Główna
Procedura Rekrutacyjna
 

Postępowanie rekrutacyjne do służby przygotowawczej


O powołanie do pełnienia służby przygotowawczej może ubiegać się osoba spełniająca określone w art. 98a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP warunki:
 • niekarany za przestępstwa umyślne;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • w wieku co najmniej osiemnastu lat;
 • posiadająca wykształcenie:
 • co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
 • co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
 • co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.


1) Złożenie przez kandydata wniosku o powołanie do służby przygotowawczej.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek bezpośrednio do Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

Niezbędne dokumenty

 • odpis świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych – w zależności od korpusu, na potrzeby którego prowadzone będzie kształcenie;
 • inne dokumenty, mogące mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, prawa jazdy, certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.
 • Ponadto, można załączyć również CV oraz kserokopie dowodu osobistego, ;

2) Etapy postępowania rekrutacyjnego:

ETAP 1 – postępowanie przygotowawcze – analiza dokumentów (przyznanie punktów wg tabeli), rozmowa wstępna, skierowanie na badania do Pracowni Psychologicznej i Wojskowej Komisji Lekarskiej.

ETAP 2 – rozmowa kwalifikacyjna – określenie motywacji i predyspozycji ochotnika do pełnienia służby przygotowawczej. Lista zapraszanych kandydatów ustalana jest na podstawie punktacji przyznanej podczas postępowania przygotowawczego.

ETAP 3 – postępowanie kwalifikacyjne – w oparciu o otrzymany przez wojskową komendę uzupełnień limit miejsc do szkolenia na potrzeby określonego korpusu osobowego w terminach, w których następuje powołanie.

3) Komisja udziela rekomendacji do powołania ochotnikom, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskali najwyższą liczbę punktów.

4) Wojskowy Komendant Uzupełnień na podstawie rekomendacji wydaje ochotnikom kartę powołania do służby przygotowawczej.

Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną możesz otrzymać po otrzymaniu przez WKU limitu powołania na dany turnus, nie wcześniej jak na 14 - 30 dni przed terminem danego turnusu szkolenia w służbie przygotowawczej a najpóźniej w przeddzień tego terminu. Zaproszenie na rozmowę otrzymasz telefonicznie.

Postępowanie rekrutacyjne będzie miało zatem charakter konkursowy, z uwzględnieniem limitów miejsc. Zakwalifikowanie kandydata do służby stanie się podstawą wydania przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień karty powołania do służby przygotowawczej oraz skierowania do odbycia szkolenia.

Pobierz: Regulamin


PAMIĘTAJ:

W TWOIM INTERESIE JEST POWIADOMIENIE NAS O ZMIANIE DANYCH PODANYCH WE WNIOSKU:

- TELEFON;
- ADRES ZAMIESZKANIA;
- UZYSKANIE DODATKOWYCH ISTOTNYCH UPRAWNIEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA POWOŁANIE.