Strona Główna BIP Strona Główna
Pragmatyka
 
NOWE ROZWIĄZANIA EMERYTALNE ORAZ PROJEKTOWANE ZMIANY W USTAWIE PRAGMATYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

VADEMECUM

pytania i odpowiedzi

Materiał opracował: Departament Spraw Socjalnych i Departament Kadr.

II. ZAGADNIENIA PRAGMATYCZNE

47. Czy nastąpi zmiana ustawy w zakresie odejścia od tożsamości stopnia służbowego ze stopniem etatowym stanowiska służbowego i zastosowania tzw. widełek?

Głównym celem podjętej nowelizacji wojskowej ustawy pragmatycznej jest „zatrzymanie” żołnierzy zawodowych w służbie i ustabilizowanie jej warunków. Osiągnięciu zakładanego celu mają służyć m.in. rozwiązania, które umożliwią żołnierzom zawodowym (oficerom młodszym, podoficerom i szeregowym) rozwój zawodowy w ramach zajmowanego stanowiska służbowego, co oznacza, że żołnierz, nie zmieniając stanowiska służbowego w jednostce wojskowej, będzie mógł awansować na wyższy stopień wojskowy i uzyskiwać wyższe uposażenie.

Powyższa propozycja nie ma na celu odejścia od tożsamości stopnia ze stanowiskiem, a wręcz przeciwnie, zmierza do przyspieszenia osiągnięcia tożsamości stopnia wojskowego żołnierza z zajmowanym przez niego stanowiskiem służbowym.

Obecne rozwiązania określają, że każde stanowisko służbowe żołnierza jest zaszeregowane do tylko do jednego stopnia wojskowego. W nowelizacji wojskowej ustawy pragmatycznej przewiduje się możliwość pełnienia przez oficerów młodszych, podoficerów i szeregowych służby na zajmowanych przez nich stanowiskach przez dłuższy okres, z możliwością rozwoju na jednym stanowisku bez konieczności przenoszenia ich na inne, wyższe stanowiska.

Na przykład: żołnierz zawodowy w stopniu st. kaprala (dowódca czołgu) w dotychczasowych uwarunkowaniach nie mógłby uzyskać wyższego stopnia wojskowego z uwagi na brak dla niego w strukturze pododdziału wolnego wyższego stanowiska (o stopniu etatowym plutonowego). Przyjęcie proponowanych zmian umożliwi takiemu żołnierzowi (st. kapralowi zajmującemu stanowisko podoficera młodszego) awansowanie do stopnia plutonowego, bez konieczności zmiany tego stanowiska.

Propozycja ta zwiększy stabilizację warunków służby żołnierzy, bowiem żołnierze ci aby awansować nie będą zmuszeni do zmiany miejsca pełnienia służby (garnizonu). Należy również podkreślić, że przewidywane zmiany spowodują płynną likwidację stopni wojskowych noszonych przez żołnierzy, których już nie ma (st. plutonowy, sierżant sztabowy, st. sierżant sztabowy, mł. chorąży sztabowy i chorąży sztabowego).

Zwiększą również możliwość powoływania do zawodowej służby wojskowej podoficerów rezerwy.

 

48. Kiedy zostaną przywrócone należności za klasę instruktora spadochronowego?

Uwzględniając, że żołnierze pełniący funkcję instruktorów spadochronowych otrzymują dodatek specjalny za wykonywanie skoków ze spadochronem (od 300 zł do 675 zł), mogą otrzymywać dodatek motywacyjny (105 zł, z możliwością jego zwiększenia do 405 zł), a także dodatkowo posiadają uprawnienia do zwiększonych: należności żywnościowej, wymiaru urlopu wypoczynkowego, podstawy emerytury wojskowej - nie planuje się dalszych prac związanych z gratyfikowaniem finansowym instruktorów skoków spadochronowych.

 

49. Czy od 2013 roku będzie obowiązywał 6-miesięczny czy 3-miesięczny okres wypowiedzenia?

W zakresie długości okresu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej nie przewiduje się żadnych zamian. Nadal będzie obowiązywała zasada, że zwolnienie z zawodowej służby wojskowej żołnierza zawodowego wskutek dokonanego wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej następuje po upływie sześciu miesięcy od dnia złożenia wypowiedzenia przez żołnierza lub doręczenia wypowiedzenia dokonanego przez organ wojskowy, w ostatnim dniu miesiąca.

 

50. Czy przewiduje się wprowadzenie nowych stawek uposażenia dla żołnierzy, których obejmie nowy system emerytalny?

Nie planuje się wprowadzenia odrębnej siatki uposażeń dla żołnierzy objętych nowym systemem emerytalnym.

 

51. Czy należność mundurowa tzw. "mundurówka" pozostanie na niezmienionym poziomie?

Nowe rozwiązania dotyczące nabywania praw emerytalnych przez żołnierzy zawodowych nie odnoszą się do równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie. Żadnych zmian w tym zakresie nie przewiduje się również w projekcie założeń zmian do ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

 

52. Czy zapowiadana podwyżka od 1 lipca w kwocie 300 zł dla każdego żołnierza zawodowego bez względu na stopień dojdzie do skutku?

Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych - gwarantujący każdemu żołnierzowi zawodowemu podwyżkę o 300 zł brutto miesięcznie od 1.07.2012 r. - Minister Obrony Narodowej podpisał dnia 14 czerwca 2012 r.

 

53. Czy planowane jest rozdzielenie uposażenia na kwotę za stanowisko służbowe tzw. U i stopień wojskowy + wysługa lat (tak jak to było przed wejściem w życie ustawy pragmatycznej)?

Obecny system uposażeń jest dostosowany, do zawartej w wojskowej ustawie pragmatycznej, zasady tożsamości stopnia wojskowego ze stopniem etatowym stanowiska służbowego. Wobec tego dzielenie obecnego uposażenia zasadniczego na dwie części jest nieuzasadnione.

54. Czy planowane jest zwiększenie motywacji finansowej dla podoficerów?

W lutym 2012 r. dokonano podwyższenia kwot dodatku motywacyjnego dla podoficerów i szeregowych zawodowych (najniższą kwotę podwyższono z 30 zł do 105 zł, a najwyższą z 300 zł na 405 zł). Dodatkowo każdy podoficer otrzyma podwyżkę uposażenia w postaci dodatku za długoletnią służbę wojskową o 300 zł. Taki sposób dokonania podwyżki uposażenia spowoduje, że podoficerowie otrzymają relatywnie wyższe podwyżki od oficerów.

 

55. Czy uwolnione zostaną stopnie etatowe i będzie możliwość awansu na kolejny stopień wojskowy bez konieczności zmiany stanowiska służbowego o wyższym „U”?

Projekt założeń ustawy o zmianie wojskowej ustawy pragmatycznej przewiduje możliwość awansu na kolejny stopień wojskowy o wyższym „U” bez konieczności zmiany stanowiska służbowego w odniesieniu do oficerów młodszych, podoficerów i szeregowych.

Stanowiska służbowe oficerów młodszych i szeregowych zostaną zaszeregowane do jednego stopnia etatowego - po dwa stopnie wojskowe w każdym. Stanowiska służbowe podoficerów zaszeregowane zostaną do trzech stopni etatowych:

podoficer młodszy, podoficer i podoficer starszy - po trzy stopnie wojskowe w każdym.

 

56. Czy szeregowi będą mogli mieć ułatwione zasady przechodzenia do innych służb mundurowych np. do służby więziennej po upływie 12 lat służby wojskowej?

Na wstępie podkreślić należy, że między zawodową służbą wojskową i innymi służbami mundurowymi i odwrotnie nie ma możliwości „przechodzenia”. Powołanie do służby wojskowej lub przyjęcie do innej służby mundurowej może nastąpić po rozwiązaniu dotychczasowego stosunku służbowego.

W ramach nowych rozwiązań prawnych nie przewiduje się ułatwień przechodzenia żołnierzy zawodowych do innych służb mundurowych. Stanowiłoby to naruszenie konstytucyjnej zasady równości podmiotów, bowiem żołnierzy stawiałoby to w lepszej sytuacji prawnej niż funkcjonariuszy pozostałych służb mundurowych. Ponadto należy podkreślić, że zasady przechodzenia do służb mundurowych regulują pragmatyki tych służb (odrębne regulacje ustawowe). Każdorazowo przyjęcie do tych służb będzie uzależnione od ich potrzeb kadrowych.

 

57. Jestem oficerem młodszym i czy projektowane rozwiązania w wojskowej ustawie pragmatycznej będą „zmuszały” mnie do zmiany stanowiska służbowego, w celu uzyskania wyższego stopnia wojskowego?

Zakłada się, że stanowiska służbowe oficerów młodszych zaliczane będą do dwóch stopni wojskowych. Oficer młodszy po trzech latach służby na takim stanowisku, po uzyskaniu wzorowej lub bardzo dobrej ogólnej oceny w ostatniej opinii służbowej, będzie mógł mieć zmienione zaszeregowanie zajmowanego przez niego stanowiska służbowego do wyższego stopnia wojskowego i grupy uposażenia. Zmiany zaszeregowania dokonywał będzie organ uprawniony do wyznaczenia żołnierza na określone stanowisko służbowe. Zmiana zaszeregowania będzie stanowiła podstawę do mianowania oficera na kolejny stopień wojskowy. Przewiduje się również, że w sytuacjach szczególnych, uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, okres służby na stanowisku służbowym w określonym stopniu wojskowym, uprawniający do zmiany zaszeregowania, będzie mógł zostać skrócony, nie mniej jednak niż do dwóch lat.

 

58. Czy podoficer zawodowy będzie mógł pełnić służbę na jednym stanowisku służbowym dłużej niż obecnie?

W założeniach do zmiany wojskowej ustawy pragmatycznej proponuje się zaliczanie stanowisk podoficerów do trzech stopni etatowych (oznaczane w etacie trzema stopniami wojskowymi i odpowiednimi grupami uposażenia):

− podoficerów młodszych: kapral, starszy kapral, plutonowy,

− podoficerów: sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży,

− podoficerów starszych: chorąży, starszy chorąży, starszy chorąży sztabowy.

Spełnienie przez podoficera określonych przesłanek (okres służby na stanowisku służbowym w posiadanym stopniu wojskowym; ogólna ocena wzorowa lub bardzo dobra w ostatniej opinii służbowej; odbycie, w zależności od potrzeb, stosownego kursu lub szkolenia) będzie dawało możliwość zmiany zaszeregowania zajmowanego przez podoficera stanowiska do wyższego stopnia wojskowego i grupy uposażenia. Zmiany zaszeregowania dokonywał będzie organ uprawniony do wyznaczenia podoficera na stanowisko. Zakłada się, że zmiana zaszeregowania będzie mogła nastąpić dopiero po co najmniej trzech latach służby na stanowisku w określonym stopniu wojskowym, jednakże w szczególnych przypadkach, uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, okres ten będzie mógł zostać skrócony, nie mniej jednak niż do dwóch lat.

 

59. Czy jako szeregowy zawodowy będę miał możliwość awansowania do stopnia starszego szeregowego bez konieczności zmiany stanowiska służbowego?

Proponuje się zaliczenie tych stanowisk do dwóch stopni wojskowych. Zmiana zaszeregowania zajmowanego przez szeregowego stanowiska służbowego do wyższego stopnia wojskowego i grupy uposażenia będzie następować po pięciu latach służby na stanowisku służbowym w posiadanym stopniu wojskowym, uzyskaniu ogólnej oceny wzorowej lub bardzo dobrej w ostatniej opinii służbowej oraz odbyciu, w zależności od potrzeb, stosownego kursu lub szkolenia. W sytuacjach szczególnych, jeżeli będą przemawiały za tym potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, okres służby na stanowisku służbowym w posiadanym stopniu wojskowym może być krótszy, nie mniej jednak niż trzy lata.

 

60. Czy przewiduje się zniesienie możliwości pełnienia służby kontraktowej do 12 lat?

Mając na uwadze charakter i przeznaczenie służby kontraktowej, w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 79, poz. 669) przewidziano, że żołnierz służby kontraktowej może ją pełnić przez łączny okres nieprzekraczający dwunastu lat. Powyższe rozwiązania dotyczą w szczególności (chociaż nie tylko) żołnierzy korpusu szeregowych zawodowych, którzy mogą pełnić zawodową służbę wojskową wyłącznie jako służbę kontraktową.

Z uwagi na fakt, że stan potrzeb i zasobów kadrowych jest na bieżąco monitorowany i nie widzi się zagrożeń spowodowanych brakiem kandydatów do obsadzenia stanowisk zwalnianych przez żołnierzy, którzy osiągnęli 12-letni staż służby kontraktowej, nie przewiduje się nowelizacji w tym zakresie wojskowej ustawy pragmatycznej. Ewentualne zmiany w zakresie długości trwania służby kontraktowej będą przedmiotem dyskusji w związku ze zmianą rozwiązań dotyczących nabywania prawa do emerytury wojskowej. Uważa się, że dotyczyć ona powinna żołnierzy, którzy przyjdą do wojska po 1 stycznia 2013 r.

61. Czy żołnierze zawodowi będą mieli prawo do urlopu ojcowskiego?

Prawo do urlopu ojcowskiego pracownikom - ojcom wychowujących dziecko przyznaje art. 1823 Kodeksu pracy. W aktualnym stanie prawnym prawo do urlopu ojcowskiego nie przysługuje ojcom – żołnierzom zawodowym. Prawa i obowiązki żołnierzy zawodowych określa bowiem ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn. zm.). Niemniej jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz mając na celu zachowanie spójności z uprawnieniami funkcjonariuszy służb mundurowych oraz pracowników, dostrzega się potrzebę dostosowania uprawnień żołnierzy zawodowych w zakresie ochrony rodzicielstwa do uprawnień pracowników wynikających z Kodeksu pracy. Dlatego też w ramach prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw podjęto działania zmierzające do wprowadzenia do wojskowej ustawy pragmatycznej zapisów umożliwiających udzielanie żołnierzom zawodowym urlopów ojcowskich.

 

62. Czy żołnierze służby kontraktowej mogą być przenoszeni do rezerwy kadrowej?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wojskowej ustawy pragmatycznej żołnierze służby kontraktowej generalnie nie mogą być przenoszeni do rezerwy kadrowej. Niemniej jednak proponuje się rozwiązanie, zgodnie z którym żołnierze służby kontaktowej uzyskają takie prawo. Zakłada się objęcie żołnierzy służby kontraktowej możliwością przenoszenia do sześciomiesięcznej rezerwy kadrowej. Jednakże w przypadku skierowania żołnierza służby kandydackiej na naukę będzie on pozostawał w tej rezerwie do czasu ukończenia nauki.

 

63. Czy zniesienie obligatoryjnej przesłanki wolnienia z zawodowej służby wojskowej wskutek otrzymania w dwóch kolejnych latach oceny niedostatecznej lub nieprzystąpienia do sprawdzianu z sprawności fizycznej nie wpłynie negatywnie na kondycję fizyczną kadry?

W ocenie Departamentu Kadr zniesienie tej przesłanki nie wpłynie na „kondycję fizyczną” kadry zawodowej, ponieważ brak dbałości o sprawność fizyczną znajdzie odzwierciedlenie w corocznej opinii służbowej żołnierza. Proponowane rozwiązania przyjęły nową koncepcję w zakresie zwalniania żołnierzy zawodowych nieutrzymujących właściwego poziomu sprawności fizycznej. Zakładają bowiem, iż jednokrotne uzyskanie przez żołnierza ze sprawdzianu sprawności fizycznej oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do takiego sprawdzianu skutkowało będzie obniżeniem jego ogólnej oceny w opinii służbowej do oceny dostatecznej. Wskazać należy, że uzyskanie przez żołnierza ogólnej oceny dostatecznej stanowi fakultatywną przesłankę do zwolnienia żołnierza zawodowego ze służby wojskowej. Zatem uzyskanie przez żołnierza oceny niedostatecznej ze sprawdzianu sprawności fizycznej może stanowić przesłankę do zwolnienia ze służby. Decyzja o zwolnieniu lub pozostawieniu żołnierza zawodowego, który uzyskał ocenę dostateczną, w tym wskutek niezdania sprawdzianu ze sprawności fizycznej będzie pozostawała w gestii dowódców jednostek wojskowych.

 

64. Czy żołnierze uczący się na własny koszt będą mogli liczyć na urlop szkoleniowy?

W ramach zmiany w wojskowej ustawie pragmatycznej proponuje się m.in, by żołnierze zawodowi pobierający naukę na własny koszt, którzy nie spełniają wymogów do uzyskania pomocy finansowej ze strony organów wojskowych w związku z tą nauką (art. 52), mogli za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, korzystać z urlopu szkoleniowego. W tym zakresie o możliwości udzielenia żołnierzowi urlopu szkoleniowego decydował będzie samodzielnie dowódca jednostki, uwzględniając zarówno potrzeby żołnierza, jak i właściwe funkcjonowanie jednostki wojskowej.

 

65. Czy żołnierz zawodowy będzie mógł zostać wyznaczony na niższe stanowisko służbowe?

Dotychczasowe rozwiązania prawne nie przewidywały możliwości wyznaczania żołnierzy zawodowych na niższe stanowisko służbowe. W ramach nowelizacji wojskowej ustawy pragmatycznej przewiduje się takie rozwiązanie. Ma ono na celu stworzenie warunków „zatrzymania” w służbie żołnierzy, którzy utracili zajmowane stanowisko służbowe lub gdy zlikwidowano jednostkę wojskową, w której żołnierz pełnił służbę. Wyznaczenie takie będzie następowało na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego bezpośrednio niższego od zajmowanego przez żołnierza zawodowego stanowiska, a w odniesieniu do podoficerów zawodowych na stanowisko o bezpośrednio niższym stopniu wojskowym. Podczas wykonywania zadań służbowych żołnierz zawodowy wyznaczony na niższe stanowisko służbowe, występował będzie w oznaczeniu dotychczasowego stopnia wojskowego (tzn. taki żołnierz będzie posiadał oznaczeni dotychczasowego stopnia wojskowego mimo, że będzie zajmował stanowisko o niższym stopniu).

 

66. Czy przewiduje się zmiany w zakresie zwrotu kosztów poniesionych przez resort obrony narodowej na naukę i utrzymanie żołnierza służby kandydackiej, który został zwolniony z tej służby z przyczyn pozostających po stronie żołnierza?

Tak, przewiduje się takie zmiany, proponuje się, aby żołnierze zwolnieni ze służby kandydackiej z przyczyn pozostających po stronie żołnierza (art. 134 ust. 1 pkt 4 i 9 wojskowej ustawy pragmatycznej), którzy następnie zostaną powołani do zawodowej służby wojskowej lub pełnienia czynnej służby wojskowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.), a w przypadku wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych przez okres dwa razy dłuższy niż okres pełnienia służby kandydackiej, za który nalicza się koszty, byli zwalniani z obowiązku zwrotu kosztów, o których mowa w art. 124 ust. 6 wojskowej ustawy pragmatycznej.

Zwolnienie z obowiązku zwrotu kosztów, o których mowa w art. 124 ust. 6 wojskowej ustawy pragmatycznej, proponuje się także zastosować do żołnierzy zwalnianych ze służby kandydackiej w pierwszym roku studiów w uczelni wojskowej.

 

67. Czy żołnierz zawodowy służby kontraktowej może być wyznaczony na inne stanowisko niż określone w kontrakcie bez konieczności uzyskiwania jego zgody?

Obecnie taka możliwość dotyczy wyłącznie żołnierzy służby stałej. W ramach nowelizacji wojskowej ustawy pragmatycznej przewiduje się wprowadzenie zasady, zgodnie z którą organ wojskowy będzie mógł wyznaczyć również żołnierza kontraktowego na stanowisko służbowe bez konieczności uzyskiwania na to jego zgody w przypadku, gdy wyznaczenie takie następowało będzie w związku z uznaniem żołnierza przez wojskową komisję lekarską za niezdolnego do pełnienia służby na dotychczas zajmowanym stanowisku lub likwidacją zajmowanego przez żołnierza stanowiska albo wymierzeniem żołnierzowi kary dyscyplinarnej zwolnienia z zajmowanego stanowiska służbowego.

Powyższa propozycja zmierza do przyspieszenia załatwiania spraw kadrowych i zmniejszenia ilości wytwarzanych dokumentów. Jednocześnie nie narusza praw żołnierza zawodowego do dobrowolności pełnienia służby wojskowej, bowiem żołnierz zawodowy w każdym czasie może wypowiedzieć stosunek służbowy zawodowej służby wojskowej. Ponadto, żołnierz będzie mógł zaskarżyć decyzję o wyznaczeniu go na stanowisko służbowe do organu II instancji.

 

68. Czy żołnierza wyznaczonego na stanowisko służbowe poza granicami można skierować do wykonywania zadań poza jednostką wojskową na okres do 12 miesięcy?

Obecne postanowienia wojskowej ustawy pragmatycznej określają, że dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy jest wyznaczony na stanowisko służbowe, może skierować tego żołnierza do wykonywania zadań służbowych poza jednostką, na czas nie dłuższy niż sześć miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. Zasada ta dotyczy zarówno żołnierzy zawodowych w kraju i za granicą. Zakładane zmiany zmierzają do wprowadzenia możliwości wydłużenia do 12 miesięcy okresu kierowania żołnierza zawodowego, wyznaczonego na stanowisko służbowe poza granicami państwa, do wykonywania zadań poza miejscem pełnienia służby. Konieczność wydłużenia tego okresu związana jest z realizacją przez żołnierzy zadań w ramach międzynarodowych struktur wojskowych. Rozwiązanie takie jest przewidywane w ramkach nowelizacji wojskowej ustawy pragmatycznej.

69. Do jakiej służby (stałej czy kontraktowej) można powołać osobę z zachowaniem posiadanego stopnia innej służby mundurowej?

Obecne brzmienie art. 17a w ust. 1 wojskowej ustawy pragmatycznej, jednoznacznie nie określa do jakiej formy zawodowej służby wojskowej (kontraktowej czy stałej) może być powołana osoba posiadająca stopień policyjny, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa. W ramach nowelizacji wojskowej ustawy pragmatycznej, przewiduje się, że wymienione wyżej osoby będą - jako zasada – powoływane do służby kontraktowej. Pierwszy dwuletni kontrakt będzie traktowany, jako swoisty okres próbny pozwalający ocenić przydatność żołnierza do zawodowej służby wojskowej. Okres ten będzie również stwarzał możliwość żołnierzowi powołanemu w tym trybie ocenić swoją decyzję o wstąpieniu do armii. Wyjątkowo, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, osoba posiadająca stopień innej służby będzie mogła zostać powołana bezpośrednio do służby stałej.

70. Czy żołnierze zawodowi-kobiety będące w ciąży muszą być kierowane na komisje lekarskie, jeżeli zwolnienie lekarskie, na którym przebywają w związku z tą ciążą, jest dłuższe niż 3 miesiące?

Obecne rozwiązania nakładają na dowódcę jednostki wojskowej obowiązek, w każdym przypadku trzymiesięcznej absencji chorobowej, kierowania żołnierza zawodowego do komisji lekarskiej. Proponowane w ramach nowelizacji wojskowej ustawy pragmatycznej rozwiązanie zakłada wyłączenie tego obowiązku wobec żołnierzy-kobiet ciężarnych, które z uwagi na zagrożoną ciążę przebywają na zwolnieniu lekarskim dłużej niż trzy miesiące.

 

71. Czy przewiduje się zniesienie kadencyjności?

Rozwiązanie takie jest przewidywane w ramach nowelizacji wojskowej ustawy pragmatycznej. Proponowane rozwiązania zakładają, że kadencyjność będzie instytucją funkcjonującą jedynie dla oficerów służby stałej. Odstępuje się od określania kadencji dla podoficerów służby stałej. W ramach służby kontraktowej nie ma kadencji. Oficerowie zawodowi będą mogli powtarzać kadencję na zajmowanych stanowiskach służbowych bez ograniczeń. Jednakże od tej zasady będą istniały wyjątki dotyczące stanowisk służbowych (tzw. prezydenckich): Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódców rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych oraz Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

 

72. Czy przewiduje się jakieś rozwiązania ułatwiające żołnierzom-lekarzom odbywanie specjalizacji medycznych?

Zakłada się wprowadzenie możliwości zwalniania żołnierza-lekarza uczestniczącego w szkoleniu specjalizacyjnym od zajęć służbowych w jednostce wojskowej, na czas trwania zajęć w ramach tej specjalizacji. Propozycja ta ma na celu ujednolicenie niespójnej praktyki w tym zakresie stosowanej przez dowódców jednostek wojskowych. Szczegółowe warunki i tryb udzielania żołnierzom zawodowym zwolnienia od zajęć w związku z uczestnictwem w specjalizacji medycznej określi Minister Obrony Narodowej w drodze rozporządzenia. Rozporządzenie powinno określać również, że żołnierza zawodowego odbywającego specjalizację, należy zwolnić od zajęć służbowych na czas jej odbywania, po przedstawieniu planu specjalizacji, nie dłużej jednak niż czternaście dni roboczych w okresie jednego miesiąca.

 

73. Czy zakłada się zmiany w systemie opiniowania żołnierzy zawodowych?

Tak, zakłada się, że żołnierze zawodowi będą podlegali corocznemu opiniowaniu służbowemu, które będzie przeprowadzane w okresie od 15 sierpnia do 15 października. Opiniowanie służbowe będzie miało na celu w szczególności:

− ocenić wywiązywanie się żołnierza z obowiązków na stanowisku służbowym,

− ocenić kompetencje i zachowania żołnierza,

− wyznaczać kierunki rozwoju zawodowego i potrzeby szkoleniowe opiniowanego żołnierza.

Na podstawie powyżej wskazanych ocen przełożony będzie wystawiał ogólną ocenę opiniowanego żołnierza zawodowego, wyrażoną w skali od 6 do 2 (wzorowa, bardzo dobra, dobra, dostateczna i niedostateczna). W proponowanym systemie opiniowania, zakłada się odejście od określania dla żołnierza indywidualnej prognozy przebiegu służby oraz wprowadzenie uniwersalnego, skróconego (składającego się z dwóch stron), arkusza opinii służbowej. Proponuje się wprowadzenie nadzwyczajnego środka weryfikacji ostatecznych opinii służbowych. Żołnierz zawodowy, który w ostatecznej opinii służbowej uzyska ogólną

ocenę niedostateczną, będzie mógł wystąpić do dowódcy jednostki wojskowej z wnioskiem o zweryfikowanie tej opinii. Dowódca jednostki wojskowej, będzie mógł w tym przypadku powołać komisję w celu zbadania zasadności wniosku i na podstawie opinii tej komisji, w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania wniosku, wydać ostateczną opinię, w której będzie mógł:

1) utrzymać w mocy dotychczasową opinię;

2) zmienić ją lub uzupełnić opinię;

3) uchylić kwestionowaną opinię i wydać nową.

 

74. Czy będą jakieś zmiany w zakresie wchodzenia żołnierzy zawodowych w skład organów spółek?

W świetle obecnie obowiązujących rozwiązań, żołnierz zawodowy nie może wchodzić w skład organów spółek, innych przedsiębiorców oraz fundacji. Jednakże wprowadzenie przez ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) możliwości zorganizowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie spółek kapitałowych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz przyznanie prawa pełnienia służby w takich podmiotach (art. 22a wojskowej ustawy pragmatycznej), implikuje konieczność stworzenia podstaw umożliwiających żołnierzom zawodowym wchodzenie w skład organów tych spółek. W związku z tym zakłada się wprowadzenie rozwiązań umożliwiających żołnierzom zawodowym wchodzenie w skład organów spółek kapitałowych wykonujących działalność leczniczą, utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej;

75. Czy są prowadzone prace mające na celu zmiany w zakresie wydłużenia okresów trwania kadencji i trwania kontraktu?

Projektowane zmiany w zakresie kadencji i kontraktów dotyczą tylko minimalnych okresów ich trwania.

Projektowane rozwiązania zakładają, że kadencja na stanowisku służbowym trwałaby od dwóch do trzech lat, natomiast kontrakty będą zawierane na okresy od 2 do 6 lat. Proponowane rozwiązania wpisują się w system corocznego opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych oraz obowiązku corocznego przeprowadzania oceny sytuacji kadrowej. Ponadto zaproponowane rozwiązanie będzie zwiększało stabilizację na stanowiskach.

 

76. Jestem szeregowym zawodowym i chcę zostać podoficerem, czy po zakwalifikowaniu mnie do szkoły podoficerskiej będę musiał płacić za egzamin?

Na dzień dzisiejszy opłata taka jest pobierana od szeregowych pretendujących do szkół podoficerskich. Jednakże projektowane rozwiązania zakładają zwolnienie szeregowych kandydujących do uczelni wojskowych i szkół podoficerskich z wnoszenia opłat egzaminacyjnych.

 

77. Czy według projektowanych rozwiązań, gdy zostanę wyznaczony na wyższe stanowisko służbowe i po wyznaczeniu złożę wypowiedzenie stosunku służbowego otrzymam należności związane ze zwolnieniem ze służby z nowego stanowiska, czy z poprzedniego?

Proponuje się wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym, w przypadku wypowiedzenia stosunku służbowego w okresie do 12-miesięcy od dnia objęcia przez tego żołnierza zawodowego wyższego stanowiska służbowego albo stanowiska służbowego o tym samym stopniu etatowym lecz wyższą grupą uposażenia, podstawę ustalania wysokości świadczeń przysługujących z tytułu zwolnienia ze służby stanowiło będzie uposażenie należne żołnierzowi na poprzednio zajmowanym stanowisku służbowym. Proponowana zasada nie będzie miała zastosowania w przypadku wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej przez właściwy organ.

78. Czy zakłada się zmiany w zakresie dodatku motywacyjnego dla podoficerów i szeregowych?

Proponuje się, że żołnierz zawodowy w korpusach podoficerów i szeregowych nabędzie prawo do dodatku motywacyjnego za uzyskanie przez niego w opinii służbowej ogólnej oceny co najmniej dobrej (a nie bardzo dobrej jak obecnie) oraz posiadanie odpowiedniej klasy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 46a wojskowej ustawy pragmatycznej.

 

DEPARTAMENT SPRAW SOCJALNYCH I DEPARTAMENT KADR