Strona Główna BIP Strona Główna
Emerytura
 

NOWE ROZWIĄZANIA EMERYTALNE ORAZ PROJEKTOWANE ZMIANY W USTAWIE PRAGMATYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

VADEMECUM

pytania i odpowiedzi

 

Niniejsze vademecum stanowi zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z zakresu zagadnień emerytalnych i pragmatyki służbowej żołnierzy zawodowych. Podnoszone problemy dotykają zarówno obowiązujących kwestii (uchwalonych zmian w wojskowej ustawie emerytalnej), jak i projektowanych rozwiązań prawnych dotyczących wojskowej ustawy pragmatycznej. Zaprezentowany materiał będzie stanowił istotne źródło informacji na nurtujące żołnierzy zawodowych pytania dotyczące ich warunków służby i zaopatrzenia emerytalnego.

 

Materiał opracował:

Departament Spraw Socjalnych i Departament Kadr.

 

 

V A D E M E C U M

I. ZAGADNIENIA EMERYTALNE

 

1. Byłem żołnierzem zawodowym przez 12 lat. Odszedłem jako sierżant WP. Zamierzam ubiegać się o powrót do armii. Czy jeżeli zostanę powołany po 1.01.2013 r. będę otrzymywał emeryturę wg. nowych czy starych zasad?

Będzie Pan otrzymywał emeryturę na starych zasadach. Nowe zasady będą obejmowały tylko żołnierzy, którzy zostaną powołani po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 2013 r.

 

2. Jestem funkcjonariuszem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego od 5 lat. Jeżeli przejdę do służby stałej w WP po 01.01.2013 r. czy nabędę uprawnienia emerytalne wg. starych zasad tj. po 15 latach służby?

Nabędzie Pan uprawnienia emerytalne na starych zasadach. Przepisy nowej ustawy emerytalnej nie mają zastosowania do powołanego do zawodowej służby wojskowej po dniu 31grudnia 2012 r., jeżeli przed tym powołaniem pełnił służbę w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej, do której został powołany przed dniem 1 stycznia 2013 r.

 

3. Jestem funkcjonariuszem Służby Celnej. Zamierzam przejść do Służby w Straży Granicznej. Jeżeli przejdę do SG po 01.01.2013 r. to czy otrzymam w przyszłości emeryturę wg. nowych czy starych zasad?

Funkcjonariusz Służby Celnej przyjęty do Straży Granicznej po 1 stycznia 2013 r. nabędzie prawo do emerytury na nowych zasadach. Wskazać należy, że Służba Celna nie jest objęta zaopatrzeniem emerytalnym według zasad określonych w ustawie emerytalnej służb mundurowych. W rozumieniu ustawy emerytalnej służb mundurowych przejście funkcjonariusza Służby Celnej do Straży Granicznej będzie uznane za pierwsze przyjęcie do tej służby, a funkcjonariusz zostanie objęty nowymi zasadami emerytalnymi.

 

4. Jakie służby mundurowe uprawniają do otrzymywania emerytur po ukończeniu 55 lat życia i przy posiadaniu co najmniej 25 lat wysługi emerytalnej?

Prawo do uzyskania emerytury po ukończeniu 55 lat i przy posiadaniu co najmniej 25 lat wysługi emerytalnej dotyczy żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy:

- Policji,

- Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

- Agencji Wywiadu,

- Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

- Służby Wywiadu Wojskowego,

- Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

- Straży Granicznej,

- Biura Ochrony Rządu,

- Państwowej Straży Pożarnej,

- Służby Więziennej.

 

5. Jestem żołnierzem służby kandydackiej i czy gdy zostanę powołany do zawodowej służby wojskowej po 1.01.2013 r. to obejmą mnie nowe zasady nabywania emerytury czy stare?

Generalnie nowe zasady nabywania prawa do emerytury wojskowej będą dotyczyły żołnierzy powołanych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. do zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej. Przepisy tej ustawy nie będą stosowane do żołnierza pełniącego już służbę kandydacką w dniu 1 stycznia 2013 r., w przypadku powołania go do zawodowej służby wojskowej bezpośrednio po ukończeniu służby kandydackiej.

 

6. Jestem słuchaczem ostatniego roku uczelni wojskowej, jako kandydat na żołnierza zawodowego. Czy po powołaniu mnie do służby zawodowej przed 1.01.2013 r. nabędę uprawnienia emerytalne wg. starych zasad tj. po 15 latach służby?

Nowe zasady nabywania prawa do emerytury wojskowej będą dotyczyły żołnierzy powołanych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. do zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej. Zatem wszyscy żołnierze zawodowi i żołnierze służby kandydackiej będący w służbie przed 1.01.2013 r. zostaną objęci starym systemem nabywania praw emerytalnych.

 

7. Jestem podchorążym drugiego roku uczelni wojskowej, czy po powołaniu do służby zawodowej po 1.01.2013 r. będę miał prawo wyboru ustalenia zasad nabywania praw emerytalnych?

Generalnie przysługują Panu uprawnienia do emerytury na starych zasadach. Nowe rozwiązania przewidują jednak możliwość wyboru nowej emerytury. Żołnierz, który został powołany po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 2013 r. do zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej lub innej służby uwzględnianej przy ustalaniu prawa do emerytury policyjnej, będzie miał prawo wyboru ustalenia emerytury na zasadach i w wysokości określonych w nowych rozwiązaniach. Oświadczenie o wyborze nowego systemu będzie można złożyć do organu emerytalnego najpóźniej w dniu złożenia wniosku o ustalenie prawa do zaopatrzenia emerytalnego, ale nie wcześniej niż po 1 stycznia 2025 r.

 

8. Mam 36 lat życia. Czy otrzymam emeryturę gdy zostanę powołany do wojska po 01.01.2013 r. jeżeli nie służyłem poprzednio ani w wojsku ani w żadnej służbie mundurowej ale przesłużę do 60 roku życia?

W przedstawionej sytuacji zastosowanie będą miały nowe rozwiązania dotyczące nabywania prawa do emerytury. Wskazać należy, że emerytura będzie przysługiwała żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, który w dniu zwolnienia ukończy 55 lat życia i będzie miał co najmniej 25 lat służby wojskowej w Wojsku Polskim. W opisanej wyżej sytuacji nie będzie spełniony jeden z podstawowych warunków nabycia prawa do emerytury, tj. określony okres 25 lat służby w Wojsku Polskim. Zatem nie nabędzie Pan prawa do emerytury wojskowej.

 

9. Jakie uprawnienia emerytalne posiada żołnierz, powołany do wojska po 2013 r., który osiągnie np. 55 lat życia i zostanie zwolniony, jeżeli przesłużył w wojsku mniej niż 25 lat?

Żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej w przedstawionej sytuacji nie nabędzie prawa do emerytury wojskowej. Nabędzie natomiast prawo do emerytury na zasadach ogólnych, tj. emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wojsko wpłaci za niego składki emerytalne do ZUS-u w celu umożliwienia mu zaliczenia okresu służby wojskowej jako okresu składkowego (w powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin).

 

10. Czy do wymaganego od żołnierza powołanego do służby po 1.01.2013 r. stażu 25 lat służby zalicza się okres wykorzystanego urlopu wychowawczego? Jak zalicza się do tego stażu okres przebywania żołnierza w rezerwie kadrowej z powodu podjęcia przez niego pracy poza granicami państwa w strukturach organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych strukturach wojskowych na podstawie umowy zawartej między tym żołnierzem a taką organizacją?

Do okresów służby, od których będzie uzależnione nabycie prawa do emerytury lub dalszych okresów służby, za które wzrasta podstawa wymiaru emerytury, zaliczane będą okresy urlopu wychowawczego, udzielonego w trakcie pełnienia służby, w wymiarze łącznym nie większym niż 3 lata. Natomiast do okresów służby wojskowej, od których jest uzależnione nabycie prawa do emerytury, nie będą zaliczane okresy przebywania żołnierza w rezerwie kadrowej z powodu podjęcia przez niego pracy poza granicami państwa w strukturach organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych strukturach wojskowych na podstawie umowy zawartej między tym żołnierzem a taką organizacją

 

11. Jak będzie wliczany do wymaganego stażu 25 służby żołnierzowi, który rozpocznie służbę po 01.01.2013 r. okres wymierzonej mu przez Sąd kary pozbawienia wolności?

Do wysługi emerytalnej zaliczane będą również okresy pozbawienia wolności i odbywania kary pozbawienia wolności oraz kary aresztu wojskowego, w przypadku gdy żołnierz został uniewinniony albo postępowanie karne zostało umorzone, w tym również warunkowo, a także okresy, w czasie których żołnierz nie pełnił służby wskutek wymierzonej mu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej – jeżeli następnie została ona uchylona. Natomiast w pozostałych przypadkach okresy pozbawienia wolności nie będą zaliczane do wysługi emerytalnej.

 

12. Jakie uprawnienia emerytalne będzie miał żołnierz powołany do wojska po 01.01. 2013 r., jeżeli zostanie zwolniony przed ukończeniem 55 lat życia, jeżeli posiada 25 lat służby wojskowej?

Żołnierz, który w dniu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej osiągnie staż służby 25 lat, ale nie osiągnie wieku 55 lat życia, nabędzie prawo do emerytury w dniu osiągnięcia tego wieku, jedynie w przypadku gdy zwolnienie ze służby nastąpiło w związku z:

− ustaleniem przez wojskową komisję lekarską niezdolności do służby;

− upływem terminu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez organ wojskowy;

− niewyznaczeniem na stanowisko służbowe w czasie pozostawania w rezerwie kadrowej;

− niewyznaczeniem na stanowisko służbowe na kolejną kadencję;

zaistnieniem potrzeb Sił Zbrojnych - za pisemną zgodą żołnierza.

 

13. Czy ze zmianami emerytalnymi automatycznie wejdą zmiany w systemie odprawy mieszkaniowej dla żołnierzy i ich rodzin, czy są prowadzone jakieś prace w innych sposobach zmian odprawy mieszkaniowej?

Zmiany w zakresie wypłaty odprawy mieszkaniowej, którą żołnierz zawodowy otrzyma po zwolnieniu ze służby nie są wprowadzane łącznie ze zmianami emerytalnymi. Mają być one uwzględnione w projekcie zmian do wojskowej ustawy pragmatycznej, którą przewiduje się objąć również propozycje zmiany do ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP. W celu wyeliminowania niekorzystnego zjawiska, że żołnierze wypowiadali stosunek służbowy zawodowej służby wojskowej w związku z utratą norm (na dorastające dzieci) uwzględnianych przy ustalaniu wysokości te odprawy przewiduje się, że żołnierz zawodowy sam będzie określał moment służby, na który będzie naliczana liczba norm uwzględniana przy ustalaniu wysokości odprawy.

 

14. Czy w MON (poza MON) prowadzone są jakiekolwiek prace nad zmianą rozporządzeń, które mogą mieć wpływ na sposób naliczania, a tym samym na wysokość emerytur?

Poza zmianą dotyczącą dodatku za długoletnią służbę wojskową, nie prowadzi się jakichkolwiek prac, które miałby wpływ na wysokość obecnych świadczeń, przysługujących żołnierzom odchodzącym do rezerwy (w tym emerytalnych).

 

15. Czy nowa ustawa emerytalna spowoduje wydłużenie maksymalnego czasu służby szeregowych zawodowych powyżej 12 lat, a jeżeli tak to czy będą oni mogli służyć do nabycia praw emerytalnych bez konieczności zmiany korpusu?

Obecnie nie przewiduje się zmian w zakresie maksymalnego czasu służby szeregowych zawodowych powyżej 12 lat. Ewentualne zmiany w przedmiotowym zakresie mogą implikować nowe rozwiązania dotyczące nabywania prawa do emerytury wojskowej. Mogłyby one jednak dotyczyć wyłącznie żołnierzy powołanych do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r.

 

16. Interesuje mnie kwestia przeniesienia do innego resortu. Służę teraz w wojsku polskim, ale chciałbym przenieś się do BOR-u, ABW. Czy w takim wypadku po przeniesieniu będą mnie obowiązywać nowe warunki ?

W zakresie „przenoszenia” żołnierzy zawodowych do innego resortu nie przewiduje się żadnych zamian. Nadal żołnierze zawodowi będą mogli podejmować służbę w charakterze funkcjonariuszy w innych służbach mundurowych z uwzględnieniem porównywalności posiadanego stopnia wojskowego po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej (jeżeli te służby będą zainteresowane powołaniem byłego żołnierza zawodowego). Odnośnie nabywania praw emerytalnych – będą one dotyczyć wyłącznie żołnierzy powołanych do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. Obecnie służący żołnierz zawodowy po przejściu do innej służby zachowa uprawnienia do obecnej emerytury.

 

17. Czy MON przewiduje jakieś profity po zmianie ustawy emerytalnej? Skoro mamy pracować 10 lat dłużej to czy w zamian możemy np. uzyskać możliwość łatwiejszego otrzymania pozwolenia na broń po zwolnienia z obowiązujących w cywilu egzaminów (np. na patent strzelecki), automatycznie po przejściu na emeryturę uzyskiwać licencję pracownika ochrony pierwszego stopnia, list polecający z MON, który określi kwalifikacje …. itp.

Żołnierze zawodowi nadal będą objęci odrębnym systemem zaopatrzenia emerytalnego, który będzie korzystniejszy od systemu powszechnie obowiązującego, głównie pod względem granicy wieku emerytalnego, jak również zasad naliczania wysokości emerytury.

W resorcie obrony narodowej trwają prace nad dalszym doskonaleniem poszczególnych elementów systemu motywacyjnego, nie tylko w obszarze czynników materialnych ale również w sferze szeroko rozumianych czynników pozamaterialnych.

Ponadto przewiduje się uatrakcyjnienie i rozszerzenie oferty pomocy rekonwersyjnej dla żołnierzy, którzy po wieloletniej służbie wojskowej będą kontynuowali karierę zawodową na cywilnym rynku pracy.

Nie przewiduje się jednak zmian tworzących przywileje, o których mowa w pytaniu.

 

18. Czy żołnierzom odchodzącym na emeryturę (powołanym przed 1.01.2013 r.) będzie naliczana 6-miesięczna odprawa, ekwiwalent za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe oraz świadczenia takie jak dotychczas?

Nie prowadzi się jakichkolwiek prac, które miałby wpływ na wysokość obecnych świadczeń, przysługujących żołnierzom odchodzącym do rezerwy (w tym emerytalnych).

 

19. Jakie dodatki czy odprawy będą wchodzić jako składniki do naliczania emerytury?

W stosunku do żołnierzy, którzy rozpoczęli pełnienie zawodowej lub kandydackiej służby wojskowej przed dniem 1 stycznia 2013 r. podstawa wymiaru emerytury nie ulegnie zmianie. W odniesieniu do żołnierzy, którzy rozpoczną pełnienie zawodowej służby wojskowej po dniu 1 stycznia 2013 r. podstawę wymiaru emerytury ma stanowić średnie uposażenie wybrane przez żołnierza z 10 kolejnych lat służby wojskowej.

 

20. Czy obecnie służący zawodowo żołnierz, po osiągnięciu pełnej wysługi emerytalnej (wg. starych zasad po 28,5 roku służby), aby mógł być wyznaczony na stanowisko służbowe na kolejną kadencję, będzie musiał zgodzić się na służbę na nowych warunkach emerytalnych?

Nowe zasady nabywania praw emerytalnych przez żołnierzy zawodowych nie mają związku z wyznaczaniem na stanowisko służbowe na kolejną kadencję. Żołnierz zawodowy wyznaczany na kolejną kadencję nadal pozostaje żołnierzem zawodowym, a jeżeli rozpoczął zawodową służbę wojskową przed dniem 31 grudnia 2012 r. nowe zasady emerytalne nie będą miały do niego zastosowania. Należy podkreślić, że będą one dotyczyły wyłącznie żołnierzy powołanych do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r.

 

21. Czy obecna podwyżka uposażeń będzie miała wpływ na wzrost emerytury?

Przyjęty sposób przeprowadzenia podwyżki, przez zwiększenie dodatku za długoletnią służbę wojskową o 300 zł. – dla każdego żołnierza zawodowego - spowoduje że kwota ta zostanie również uwzględniona w podstawie wymiaru świadczeń emerytalnych.

 

22. Obecnie żołnierzowi odchodzącemu do rezerwy przywracany jest dodatek specjalny i doliczany jest on do podstawy wymiaru emerytury (w moim przypadku tzw. za zaokrętowanie po służbie na okręcie powyżej 10 lat). Obecnie ze względu na zajmowane stanowisko w jednostkach brzegowych MW dodatku specjalnego nie otrzymuję. Czy są plany, aby dodatek ten już nie był „przywracany” i doliczany do podstawy emerytury?

Nie prowadzi się żadnych prac, których celem byłaby zmiana dotychczasowych zasad przywracania dodatków, w ostatnim miesiącu pełnienia służby wojskowej, dla żołnierzy obecnie pełniących zawodową służbę wojskową. Wręcz przeciwnie, obecnie procedowana jest zmiana rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych, która zawiera korzystniejsze zasady obliczania, w ostatnim miesiącu pełnienia służby wojskowej, dodatku specjalnego za wykonywanie bezpośrednim obsługi statków powietrznych oraz dodatku specjalnego dla żołnierzy SKW i SWW.

 

23. Jakich służb mundurowych dotyczą zmiany w zakresie uprawnień emerytalnych?

Zmiany w przepisach emerytalnych dotyczą następujących służb mundurowych:

- żołnierzy zawodowych,

- Policji,

- Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

- Agencji Wywiadu,

- Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

- Służby Wywiadu Wojskowego,

- Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

- Straży Granicznej,

- Biura Ochrony Rządu,

- Państwowej Straży Pożarnej,

- Służby Więziennej.

 

24. Chciałbym zostać żołnierzem zawodowym w 2013 r., na jakich zasadach będzie ustalona moja emerytura?

Emerytura wojskowa zostanie ustalona na nowych zasadach. Osoba która po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. zostanie powołana do zawodowej służby wojskowej, aby otrzymać świadczenie emerytalne musi spełnić łącznie dwa warunki, tzn. musi posiadać co najmniej 25 lat służby i w dniu zwolnienia mieć ukończone 55 lat życia.

 

25. Jestem obecnie żołnierzem pełniącym służbę kandydacką na Wojskowej Akademii Technicznej, do zawodowej służby wojskowej zostanę powołany w 2015 r., czy nabędę uprawnienia na „starych” czy na „nowych” zasadach?

Jeżeli żołnierz pełniący służbę kandydacką w dniu 1 stycznia 2013 r. zostanie bezpośrednio po jej ukończeniu powołany do zawodowej służby wojskowej emeryturę wojskową otrzyma na dotychczasowych zasadach – po spełnieniu warunku posiadania stażu służby wojskowej minimum 15 lat.

 

26. Byłem żołnierzem zawodowym przez 12 lat. Odszedłem jako sierżant WP. Zamierzam ubiegać się o powrót do armii. Czy jeżeli zostanę powołany po 1.01.2013 r. będę otrzymywał emeryturę wg. nowych czy starych zasad?

Otrzymywał Pan będzie emeryturę na starych zasadach. Nowe zasady będą obejmowały tylko żołnierzy, którzy zostaną powołani po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 2013 r.

 

27. Jestem funkcjonariuszem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego od 5 lat. Jeżeli przejdę do służby stałej w WP po 01.01.2013 r. czy nabędę uprawnienia emerytalne wg. starych zasad tj. po 15 latach służby?

Nabędzie Pan uprawnienia emerytalne na starych zasadach. Przepisy nowej ustawy emerytalnej nie mają zastosowania do powołanego do zawodowej służby wojskowej po dniu 31grudnia 2012 r., jeżeli przed tym powołaniem pełnił służbę w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej, do której został powołany przed dniem 1 stycznia 2013 r.

 

28. Jestem funkcjonariuszem Służby Celnej. Obecnie staram się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej. Jeżeli zostanę powołany do zawodowej służby wojskowej po 01.01.2013 r. to czy otrzymam w przyszłości emeryturę wg. Nowych czy starych zasad?

Funkcjonariusz Służby Celnej przyjęty do zawodowej służby wojskowej po 1 stycznia 2013 r. nabędzie prawo do emerytury na nowych zasadach. Wskazać należy, że Służba Celna nie jest objęta zaopatrzeniem emerytalnym według zasad określonych w ustawie emerytalnej służb mundurowych. W rozumieniu ustawy emerytalnej służb mundurowych przejście funkcjonariusza Służby Celnej do zawodowej służby wojskowej będzie uznane za pierwsze przyjęcie do tej służby, a żołnierz ten zostanie objęty nowymi zasadami emerytalnymi.

 

29. Jestem słuchaczem ostatniego roku uczelni wojskowej, jako kandydat na żołnierza zawodowego, czy po powołaniu mnie do służby zawodowej przed 1.01.2013 r., nabędę uprawnienia emerytalne wg. starych zasad tj. po 15 latach służby?

Nowe zasady nabywania prawa do emerytury wojskowej będą dotyczyły żołnierzy powołanych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. do zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej. Zatem wszyscy żołnierze zawodowi i żołnierze służby kandydackiej będący w służbie przed 1.01.2013 r. zostaną objęci starym systemem nabywania praw emerytalnych.

 

30. Jestem podchorążym drugiego roku uczelni wojskowej, czy po powołaniu do służby zawodowej po 1.01.2013 r. będę miał prawo wyboru ustalenia zasad nabywania praw emerytalnych?

Nowe rozwiązania przewidują możliwość wyboru emerytury. Żołnierz, który został powołany po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 2013 r. do zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej lub innej służby uwzględnianej przy ustalaniu prawa do emerytury policyjnej, ma prawo wyboru ustalenia emerytury na zasadach i w wysokości określonych w nowych rozwiązaniach. Oświadczenie o wyborze nowego systemu będzie można złożyć do organu emerytalnego najpóźniej w dniu złożenia wniosku o ustalenie prawa do zaopatrzenia emerytalnego. Wybór pomiędzy dotychczasowym a nowym systemem emerytalnym będzie umożliwiony od dnia 1 stycznia 2025 r.

 

31. Jakie uprawnienia emerytalne posiada żołnierz, powołany do wojska po 1.01.2013 r., który osiągnie np. 55 lat życia i zostanie zwolniony mimo, że przesłużył w wojsku mniej niż 25 lat?

Żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej w przedstawionej sytuacji nie nabędzie prawa do emerytury wojskowej. Nabędzie natomiast prawo do emerytury na zasadach ogólnych, tj. emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, bowiem w takich przypadkach po zakończeniu służby wojskowej, resort obrony narodowej przekaże do ZUS składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

32. Czy do wymaganego od żołnierza powołanego do służby po 1.01.2013 r. stażu 25 lat służby zalicza się okres wykorzystanego urlopu wychowawczego? Jak zalicza się do tego stażu okres przebywania żołnierza w rezerwie kadrowej z powodu podjęcia przez niego pracy poza granicami państwa w strukturach organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych strukturach wojskowych na podstawie umowy zawartej między tym żołnierzem a taką organizacją?

Do okresów służby, od których będzie uzależnione nabycie prawa do emerytury lub dalszych okresów służby, za które wzrasta podstawa wymiaru emerytury, zaliczane będą okresy urlopu wychowawczego, udzielonego w trakcie pełnienia służby, w wymiarze łącznym nie większym niż 3 lata. Jako równorzędne ze służbą wojskową traktowane będą także okresy służby uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury policyjnej, tj.:

− okresy służby w charakterze funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa;

− okresy służby w charakterze funkcjonariusza Policji państwowej. Milicji Obywatelskiej;

− okresy służby w charakterze funkcjonariusza w organach bezpieczeństwa państwa,
o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), na zasadach określonych w art. 15b, z wyjątkiem służby określonej w ust. 2;

− służbę wojskową uwzględnianą przy ustalaniu prawa do emerytury wojskowej;

− okresy służby w charakterze funkcjonariusza Służby Ochrony Kolei, jeżeli funkcjonariusz przeszedł bezpośrednio do służby w Milicji Obywatelskiej lub w Służbie Więziennej w terminie do dnia 1 kwietnia 1955 r.

Natomiast do okresów służby wojskowej, od których jest uzależnione nabycie prawa do emerytury, nie zaliczane będą okresy przebywania żołnierza w rezerwie kadrowej z powodu podjęcia przez niego pracy poza granicami państwa w strukturach organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych strukturach wojskowych na podstawie umowy zawartej między tym żołnierzem a taką organizacją.

 

33. Jak będzie wliczany do wymaganego stażu 25 lat służby żołnierzowi, który rozpocznie służbę po 01.01.2013 r. okres wymierzonej mu przez Sąd kary pozbawienia wolności?

Do wysługi emerytalnej zaliczane będą również okresy pozbawienia wolności i odbywania kary pozbawienia wolności oraz kary aresztu wojskowego, w przypadku gdy żołnierz został uniewinniony albo postępowanie karne zostało umorzone, w tym również warunkowo, a także okresy, w czasie których żołnierz nie pełnił służby wskutek wymierzonej mu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej – jeżeli następnie została ona uchylona. Natomiast w pozostałych przypadkach okresy pozbawienia wodniści nie będą zaliczane do wysługi emerytalnej.

 

34. Jakie uprawnienia emerytalne będzie miał żołnierz powołany do wojska po 01.01. 2013 r., jeżeli zostanie zwolniony przed ukończeniem 55 lat życia, jeżeli posiada 25 lat służby wojskowej?

Żołnierz, który w dniu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej osiągnie staż służby 25 lat, ale nie osiągnie wieku 55 lat życia, nabędzie prawo do emerytury w dniu osiągnięcia tego wieku, w przypadku gdy zwolnienie ze służby nastąpiło w związku z:

− ustaleniem przez wojskową komisję lekarską niezdolności do służby;

− upływem terminu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez organ wojskowy;

− niewyznaczeniem na stanowisko służbowe w czasie pozostawania w rezerwie kadrowej;

− niewyznaczeniem na stanowisko służbowe na kolejną kadencję;

− zaistnieniem potrzeb Sił Zbrojnych - za pisemną zgodą żołnierza.

 

35. Jaki procent emerytury otrzymam po 25 latach służby a jaki po 35 latach służby?

Według nowych zasad za 25 lat służby wojskowej emerytura wyniesie 60% podstawy wymiaru i wzrasta o 3% za każdy dalszy rok tej służby. Maksymalnie do 75% podstawy wymiaru. W nowych uwarunkowaniach po 30 latach służby żołnierz otrzyma maksymalną wysokość emerytury wojskowej, a dalsza służba nie wpłynie na procentowy wymiar świadczenia.

 

36. Jestem osobą posiadającą pięcioletni staż pracy. Chciałbym zostać żołnierzem zawodowym. W jaki sposób i w jakim wymiarze moje zatrudnienie będzie miało wpływa na wysokość mojej emerytury.

Fakt zatrudnienia przed służbą wojskową nie będzie miał wpływu na wysokość przyszłej emerytury wojskowej. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 1999 r. żołnierze powołani po raz pierwszy do zawodowej służby wojskowej po tej dacie, będą mieli ustalone praw do emerytury wojskowej wyłącznie za okres służby wojskowej. Za okresy zatrudnienia przysługiwać im będzie prawo do emerytury na zasadach obowiązujących w powszechnym systemie emerytalnym.

 

37. Z jakiego okresu będzie naliczana emerytura na nowych zasadach?

Podstawą wymiaru emerytury wojskowej na nowych zasadach będzie średnie uposażenie żołnierza należne przez okres kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych przez żołnierza. W przypadku niewskazania przez żołnierza kolejnych lat kalendarzowych podstawę wymiaru emerytury stanowiąc będzie średnie uposażenie żołnierza należne przez okres kolejnych 10 lat kalendarzowych, poprzedzających rok zwolnienia.

Przez pojęcie uposażenia należy rozumieć uposażenie wraz z dodatkami o charakterze stałym oraz 1/12 dodatkowego uposażenia rocznego.

 

38. Jestem obecnie żołnierzem służby kontraktowej czy wstępując do służby stałej po 2013 r., będę musiał zgodzić się na nowe zasady emerytalne?

Zgodnie z nowelizacją ustawy nowe zasady będą dotyczyć wyłącznie żołnierzy powołanych do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. Jednocześnie każdy żołnierz zawodowy powołany do służby przed tą datą będzie miał prawo wyboru pomiędzy dotychczasowym i nowym systemem od dnia 1 stycznia 2025 r.

 

39. Jestem żołnierzem zawodowym (st. sierżant) w służbie kontraktowej. W lipcu następnego roku kończy mi się kontrakt na pełnienie zawodowej służby wojskowej, czy podpisując kontrakt na dalsze pełnienie tej służby będę zmuszony wybrać pomiędzy nowym i starym system?

Dla ustalenia podlegania pod nowe lub dotychczasowe zasady jest istotne ustalenie kiedy żołnierz zawodowy został przyjęty po raz pierwszy do zawodowej służby wojskowej. W opisanym wyżej przypadku żołnierza zawodowego służby stałej bez znaczenia jest data podpisania nowego kontraktu, bowiem po raz pierwszy do zawodowej służby wojskowej został on przyjęty kilkanaście lat temu – zatem będą dotyczyć go dotychczasowe zasady.

 

40. Kiedy należy złożyć wniosek dotyczący prawa wyboru między dotychczasowym i  nowym systemem emerytalnym?

Nowe przepisy zakładają, że decyzje o wyborze systemu emerytalnego składa się do wojskowego organu emerytalnego najpóźniej w dniu złożenia wniosku o ustalenie prawa do emerytury wojskowej (patrz pytanie niżej).

 

41. Od 5 lat jestem żołnierzem zawodowym, od kiedy będzie przysługiwać prawo wyboru pomiędzy dotychczasowym i nowym systemem emerytalnym?

Prawo wyboru pomiędzy dotychczasowym i nowym systemem będzie umożliwione od dnia 1 stycznia 2025 r.

 

42. Od kilku lat jestem emerytem wojskowym i zostałem powołany do Narodowych Sił Rezerwy. Czy okres pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach NSR będzie doliczony mi do wysługi emerytalnej na nowych zasadach, tj. po 3% czy na starych zasadach, tj. po 2,6% za każdy rok tej służby?

Emerytura wojskowa z tytułu służby w NSR może wzrosnąć o 2,6% za każdy rok pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach NSR (udział w ćwiczeniach). 3% wzrost emerytury wojskowej z tytułu służby w NSR przysługiwać będzie wyłącznie osobom, którym emerytury będą ustalone wyłącznie według nowych zasad.

 

43. Czy do emerytury w nowym systemie będzie przysługiwał 15% dodatek z tytułu inwalidztwa?

W nowym systemie emerytalnym nie przewiduje się zwiększenia podstawy wymiaru emerytury wojskowej z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą wojskową.

 

44. Jeżeli po 25 latach służby zostanę zwolniony ze względu na niewyznaczenie na kolejną kadencję i nie będę spełniał drugiego warunku ukończenia wieku 55 lat życia, to kiedy mogę wystąpić z wnioskiem o emeryturę i jakie stawki uposażenia będą brane do ustalenia tego prawa – z dnia zwolnienia czy z dnia ustalenia tego prawa?

Z wnioskiem o ustalenie prawa do emerytury może Pan wystąpić w dniu osiągnięcia 55 lat życia. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury ustalany jest w relacji do przeciętnego uposażenia żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu osiągnięcia przez niego wieku 55 lat życia.

 

45. Chciałbym wstąpić do zawodowej służby wojskowej po dniu 1 stycznia 2013 r. i pełnić służbę w charakterze nurka. Czy z tego tytułu będą przysługiwały mi jakieś zwiększenia emerytury?

Znowelizowane przepisy nie przewidują zwiększenia emerytury z tytułu służby w charakterze nurka. Jedynie służba wojskowa pełniona na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych będzie wpływała na podwyższenie emerytury. Za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia służby w tych warunkach, emerytura będzie podwyższana o 0,5% podstawy wymiaru.

 

46. Zamierzam w 2013 r. wstąpić do zawodowej służby wojskowej. W 2038 r. spełnię warunki do otrzymania emerytury wojskowej (wiek 55 lat oraz staż służby wojskowej 25 lat). Jak będzie obliczana moja przyszła emerytura?

Formuła obliczania przyszłej emerytury na nowych zasadach będzie wyglądała następująco:

        - Obliczenie sumy uposażeń w okresie każdego z 10 wybranych kolejnych lat kalendarzowych

    - Obliczenie procentowego stosunku każdej z rocznych sum do kwoty przeciętnych uposażeń, ogłoszonej na dany rok kalendarzowy, z zaokrągleniem do setnych części procentu Obliczenie średniej arytmetycznej tych rocznych procentów

        - Ustalenie kwoty uposażenia - wynikającego z iloczynu otrzymanej średniej arytmetycznej przez kwotę przeciętnego uposażenia z dnia zwolnienia żołnierza, która stanowi podstawę wymiaru emerytury

        - Pomnożenie podstawy wymiaru emerytury przez wskaźnik procentowy wynikający z posiadanego stażu służby wojskowej w celu ustalenia kwotowej wysokości emerytury