Strona Główna BIP Strona Główna
Służba w Obcej Armii
 

UDZIELANIE ZGODY OBYWATELOM POLSKIM NA SŁUŻBĘ W OBCYM WOJSKU
LUB W OBCEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ


AKTY PRAWNE:

- Ustawa z dnia 21listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2004 r., Nr 241, poz. 2416
z późn. zm.) Art. 199 a – f

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej
(Dz. U. Nr 68 poz. 438)


TRYB SKŁADANIA WNIOSKU:

- Żołnierz rezerwy – wniosek składa do Ministra MSWiA.
- Były żołnierz zawodowy – wniosek składa do Ministra MON poprzez Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

Pobierz - wzór wniosku

DO WNIOSKU ZAŁĄCZA SIĘ ZAŚWIADCZENIA:

- o niekaralności z KRK;
- o braku zaległości podatkowych;
- o braku zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
- o niefigurowaniu w rejestrze dłużników niewypłacalnych;
- dowód zapłaty opłaty skarbowej.

WARUNKI UDZIELANIA ZGODY:
 • Służba ta nie narusza interesów Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Służba nie jest zakazana przez prawo międzynarodowe.
 • Służba nie wpłynie na zadania wykonywane przez Siły Zbrojne RP.
 • Obywatel ma uregulowany stosunek do służby wojskowej i nie posiada:
  • przydziału kryzysowego,
  • przydziału mobilizacyjnego,
  • pracowniczego przydziału mobilizacyjnego,
  • przydziału organizacyjno – mobilizacyjnego.