Strona Główna BIP Strona Główna
Badania psychologiczne
 

Osobę, która zgłosiła chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej, wojskowy komendant uzupełnień kieruje do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia tej służby.

Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Radomiu

ul. Sadków 9
26-600 Radom
tel. 261-511-339

Izba Chorych na terenie 42 bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu


odwołanie od orzeczenia składa się do:

Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna
ul. Żeromskiego 33a; 01-882 Warszawa
tel. 261-852-089
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 31 sierpnia 2009
w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej

7. W przypadku wydania orzeczenia psychologicznego stwierdzającego istnienie przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej ponowne badania psychologiczne mogą być przeprowadzone po upływie roku od daty wydania ostatniego orzeczenia psychologicznego.Kodeks Postepowania Administracyjnego

Art. 128 [Treść odwołania]

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalić inne wymogi co do treści odwołania.

Art. 129 [Tryb i termin wnoszenia odwołania]

§ 1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

§ 2. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.


  Wzór odwołania od orzeczenia psychologicznego [docx]

Dojazd:


Pokaż JW 4938 na większej mapie