Strona Główna BIP Strona Główna
Akty Prawne
 

Internetowy Serwis Aktów Prawnych

Biuletyn Informacji Publicznej MON

USTAWY:

   Ustawa z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

   Ustawa z dnia 21.11.1967r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

   Ustawa z dnia 17.12.1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

   Ustawa z dnia 22.06.1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

   Ustawa z dnia 19.08.2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

   Ustawa z dnia 09.10.2009 r. o dyscyplinie wojskowej

   Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy

   Ustawa z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych

   Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej

   Ustawa z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

   Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks Pracy

ROZPORZĄDZENIA:

   Rozporządzenie MON z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

   Rozporządzenie MON z dnia 12.05.2009r w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych

   Rozporządzenie MON z dnia 31.08.2009r w sprawie badan psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej

   Rozporządzenie MON z dnia 31.08.2009 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej

   Rozporządzenie MON z dnia 08.01.2010r w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej

   Rozporządzenie RM z dnia 02.02.2010r w sprawie określenia stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Panstwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agenci Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Słuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Urzędu Ochrony Panstwa odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym

   Rozporządzenie MON z dnia 02.03.2010r w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbe przygotowawczą

   Rozporządzenie MON z dnia 04.03.2010r w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

   Rozporządzenie MON z dnia 04.03.2010r w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą

   Rozporządzenie MON z dnia 09.03.2010r w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

   Rozporządzenie MON z dnia 12.03.2010r w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych

   Rozporządzenie MON z dnia 12.03.2010r w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

   Rozporządzenie MON z dnia 16.03.2010r w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

   Rozporządzenie MON z dnia 22.03.2010r w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych

   Rozporządzenie MON z dnia 07.04.2010r w sprawie przydziałów kryzysowych

   Rozporządzenie MON z dnia 21.04.2010r w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej

   Rozporządzenie MON z dnia 30.04.2010r w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach NSR

   Rozporządzenie MON z dnia 30.04.2010r w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej

   Rozporządzenie MON z dnia 30.04.2010r w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

   Rozporządzenie MON z dnia 30.04.2010r zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

   Rozporządzenie MON z dnia 08.06.2010r w sprawie nauki żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

   Rozporządzenie MON z dnia 08.06.2010r w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

   Rozporządzenie MON z dnia 22.07.2010r w sprawie ćwiczeń wojskowych

   Rozporządzenie MON z dnia 22.07.2010r zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych

   Rozporządzenie RM z dnia 22.07.2010r w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe

   Rozporządzenie MON z dnia 24.08.2010r zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz tryb postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

   Rozporządzenie MON z dnia 06.09.2010r w sprawie służby przygotowawczej

   Rozporządzenie MON z dnia 08.10.2010r w sprawie prowadzenie ewidencji wojskowej

   Rozporządzenie MON z dnia 13.12.2010r zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz tryb postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

   Rozporządzenie MON z dnia 23.02.2011r w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

   Rozporządzenie MON z dnia 01.03.2011r zmieniające rozporządzenie w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych

   Rozporządzenie MON z dnia 09.03.2011r zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziałów kryzysowych

   Rozporządzenie MON z dnia 23.03.2011r zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

   Rozporządzenie MON z dnia 31.05.2011r zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych

   Rozporządzenie MON z dnia 06.06.2011r zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

   Rozporządzenie MON z dnia 07.07.2011r zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej

   Rozporządzenie MON z dnia 22.07.2011r w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

   Rozporządzenie MON z dnia 27.07.2011r zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką

   Rozporządzenie MON z dnia 08.12.2011r zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

   Rozporządzenie MON z dnia 22.12.2011r zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej

   Rozporządzenie MON z dnia 04.04.2012r zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

   Rozporządzenie MON z dnia 02.05.2012r zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz tryb postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

   Rozporządzenie MON z dnia 24.08.2012r w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

   Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie służby przygotowawczej

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu nadawania medalu „Za zasługi dla obronności kraju” oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia

   Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie mianowania na stopnie wojskowe )

   Rozporządzenie MON z dnia 31 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ćwiczeń wojskowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu odbywania zasadniczej służby wojskowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej (Dz. U. 2014 r., poz. 670)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2014 r., poz.764)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości wydawanych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką (M.P. 2014 r., poz. 810)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2014 r., poz. 895)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U. 2015 r., poz. 449)

   Rozporządzenie MON z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy rezerwy przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

   Rozporządzenie MON z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (Dz. U. 2015 r., poz. 229)

   Rozporządzenie MON z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej (Dz. U. 2015 r., poz. 245)

   Rozporządzenie MONj z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (Dz. U. 2015 r., poz. 258)

   Obwieszczenie MON z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz.U. 2015 r., poz. 307)

   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych (Dz. U. 2015 r., poz. 321)

   Rozporządzenie MON z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych (Dz. U. 2015 r., poz. 342)

   Rozporządzenie MON z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie opiniowania żołnierzy służby przygotowawczej (Dz.U.2015 r., poz. 417)

   Rozporządzenie MON z dnia 16 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz.U.2015 r., poz. 448)

   Rozporządzenie MON z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U.2015 r., poz. 449)

   Rozporządzenie MON z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. 2015 r., poz. 551)

   Rozporządzenie MON z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz.U. 2015 r., poz. 575)

   Rozporządzenie MON z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie opiniowania żołnierzy rezerwy (Dz. U. 2015 r., poz. 697)

   Rozporządzenie MON z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2015 r., poz. 752)

   Rozporządzenie MON z dnia 15 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana (Dz.U. 2015 r., poz. 756)

   Rozporządzenie MON z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U.2015 r., poz. 761)

   Rozporządzenie MON z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz.U.2015 r., poz. 842)

   Rozporządzenie MON z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy rezerwy przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r., poz. 948)

   Rozporządzenie MON z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. 2015 r., poz. 950)

   Obwieszczenie MSW z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (Dz.U.2015 r., poz. 991)

   Rozporządzenie MON z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania żołnierzom rezerwy posiadającym nadane przydziały kryzysowe dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji (Dz.U.2015 r., poz. 1071)

   Obwieszczenie MON z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz. U. 2015 r., poz. 1299)

   Rozporządzenie MON z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz.U.2015 r., poz. 1318)

   Rozporządzenie MON z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U. 2015 r., poz. 1424)

   Rozporządzenie MON z dnia 7 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz.U. 2015 r., poz. 1503)

   Rozporządzenie MON z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz.U. 2015 r., poz. 1518)

   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2015 r., poz.1520)

   Rozporządzenie MSW i MON z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (Dz. U. 2015 r., poz. 1585)

   Rozporządzenie MON z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń (Dz.U. 2015 r., poz.1664)

   Rozporządzenie MON z dnia 1 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej (Dz. U. 2015 r., poz. 2152)

   Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dz. U.poz. 349)

   Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz. U. poz. 354)