Strona Główna BIP Strona Główna
Normy Sprawności
 

NORMY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKA W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCHObwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych

 

MĘŻCZYŹNI

Motoryka Ćwiczenia Jedn. Miary Grupy wiekowe Żołnierze zawodowi pododdziałów desantowo- szturmowych, desantowych, rozpoznawczych i jednostek specjalnych- pododdziały bojowe Żołnierze zawodowi pododdziałów desantowo- szturmowych, desantowych, rozpoznawczych i jednostek specjalnych- pododdziały zabezpieczenia pozostałe stanowiska szeregowych zawodowych
oceny oceny oceny
5 4 3 5 4 3 5 4 3
Wytrzymałość Marszobieg na 3000m min/sek do 25 12,15 13,15 14,30 12,30 13,30 14,40 13,50 14,50 16,10
26-30 12,30 13,30 14,45 12,45 13,45 14,55 14,15 15,15 16,35
pow. 30 13,00 14,00 15,10 13,00 14,00 15,10 14,40 15,40 17,00
Siła Podciąganie się na drążku wysokim Ilość do 25 14 12 10 13 11 9 10 8 6
26-30 12 10 8 11 9 7 9 7 5
pow. 30 11 9 7 10 8 6 8 5 3
Skłony tulowia w przód w czasie 2 min. Ilość do 25 70 65 60 65 60 55 50 40 35
26-30 65 60 55 60 55 50 45 35 30
pow. 30 60 55 50 55 50 45 40 30 25
Szybkośc i zwinność bieg wahadłowy 10x10m sek do 25 29,2 30,2 31,2 29,8 30,8 31,8 31,0 32,0 33,2
26-30 29,5 30,5 31,5 30,1 31,1 32,1 31,4 32,4 33,6
pow. 30 29,8 30,8 31,8 30,4 31,4 32,4 31,8 32,8 34,0

 

Opis ćwiczeń:

Marszobieg na 3000 m - odbywa się w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równej i twardej nawierzchni (o równej sumie spadków i wzniesień terenowych).
Sposób prowadzenia: seriami (grupami) na czas, grupa powinna liczyć do 30 kandydatów. Na komendę „Start” lub sygnał grupa kandydatów rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety.

Skłony w przód w czasie 2 minut - odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „Gotów” kandydat przyjmuje pozycję: leżąc tyłem z palcami rąk splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie, ramiona dotykają materaca, nogi ugięte w stawach kolanowych (maksymalnie do kąta prostego), stopy rozstawione na szerokość bioder, które mogą być przytrzymywane przez współćwiczącego lub zaczepione o dolny szczebel drabinki. Na komendę „Ćwicz!” wykonuje skłon tułowia w przód z jednoczesnym dotknięciem łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia, tak aby splecione palce na głowie dotknęły podłoża (pierwsze powtórzenie). Oceniający (kontrolujący) głośno wymienia kolejno ilość prawidłowo wykonanych powtórzeń. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np.: „nie dotknie łokciami kolan lub w pozycji wyjściowej do ponowienia ćwiczenia nie dotknie powierzchni materaca obiema łopatkami oraz splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie palcami rąk”, oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo skłonów.

Bieg wahadłowy 10 x 10 m - odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „Start” (sygnał dźwiękowy) kandydat rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki, obiega ją, wraca do chorągiewki na linii startu, obiega ją i pokonuje tę trasę pięciokrotnie. Przewrócenie chorągiewki powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy, od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. Do ćwiczenia wykorzystywane są „chorągiewki” o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nie przekraczająca 30 cm i wadze do 3,5 kg.KOBIETY

Motoryka Ćwiczenia Jedn. Miary Grupy wiekowe Żołnierze zawodowi pododdziałów desantowo- szturmowych, desantowych, rozpoznawczych i jednostek specjalnych- pododdziały bojowe Żołnierze zawodowi pododdziałów desantowo- szturmowych, desantowych, rozpoznawczych i jednostek specjalnych- pododdziały zabezpieczenia pozostałe stanowiska szeregowych zawodowych
oceny oceny oceny
5 4 3 5 4 3 5 4 3
Wytrzymałość Marszobieg na 1000m min/sek do 25 4,15 4,45 5,30 4,15 4,45 5,30 4,45 5,10 5,50
26-30 4,30 5,00 5,45 4,30 5,00 5,45 5,00 5,20 6,05
pow. 30 4,45 5,15 6,00 4,45 5,15 6,00 5,15 5,35 6,20
Siła Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce Ilość do 25 33 28 23 33 28 23 28 23 18
26-30 30 25 20 30 25 20 25 20 15
pow. 30 27 22 17 27 22 17 22 17 12
Skłony tulowia w przód w czasie 2 min. Ilość do 25 42 37 32 42 37 32 37 32 28
26-30 40 35 30 40 35 30 35 30 26
pow. 30 38 33 28 38 33 28 33 28 24
Szybkośc i zwinność Bieg zygzakiem "koperta" sek do 25 26,00 27,00 28,5 26,00 27,00 28,5 27,00 28,00 29,5
26-30 26,5 27,5 30,00 26,5 27,5 30,00 27,5 28,5 30,00
pow. 30 27,00 28,00 29,5 27,00 28,00 29,5 28,00 30,00 30,5

Opis ćwiczeń:

Bieg na 1000 m - odbywa się w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równej i twardej nawierzchni (o równej sumie spadków i wzniesień terenowych). Sposób prowadzenia: seriami (grupami) na czas, grupa powinna liczyć do 15 kandydatek. Na komendę „Start” lub sygnał grupa kandydatów rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety.

Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce gimnastycznej - odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „Gotów” kontrolowana wykonuje podpór leżąc przodem na ławeczce, nogi złączone lub w lekkim rozkroku – maksymalnie na szerokość bioder. Na komendę „Ćwicz!” ugina ramiona tak, aby stawy barkowe znalazły się poniżej stawów łokciowych (sylwetka wyprostowana – tzn. barki, biodra i kostki stóp stanowią linię prostą), następnie wraca do podporu i ponawia ćwiczenia. Ćwiczenie wykonuję się w jednym ciągu (bez przerw między kolejnymi powtórzeniami). Oceniający (kontrolujący) głośno odlicza ilość wykonanych prawidłowo powtórzeń. Jeżeli kontrolowana nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np.: „nie ugnie ramion lub ich całkowicie nie wyprostuje, zatrzyma się, nie utrzyma całego ciała w linii prostej, oceniający (kontrolujący) podaje ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo skłonów.

Skłony w przód w czasie 2 minut - odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „Gotów” kandydatka przyjmuje pozycję: leżąc tyłem z palcami rąk splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie, ramiona dotykają materaca, nogi ugięte w stawach kolanowych (maksymalnie do kąta prostego), stopy rozstawione na szerokość bioder, które mogą być przytrzymywane przez współćwiczącego lub zaczepione o dolny szczebel drabinki. Na komendę „Ćwicz!” wykonuje skłon tułowia w przód z jednoczesnym dotknięciem łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia, tak aby splecione palce na głowie dotknęły podłoża (pierwsze powtórzenie). Oceniający (kontrolujący) głośno wymienia kolejno ilość prawidłowo wykonanych powtórzeń. Jeżeli kontrolowana nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np.: „nie dotknie łokciami kolan lub w pozycji wyjściowej do ponowienia ćwiczenia nie dotknie powierzchni materaca obiema łopatkami oraz splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie palcami rąk”, oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo skłonów.

Bieg zygzakiem „koperta” - odbywa się w stroju sportowym w miejscu, gdzie na podłożu oznacza się kredą lub farbą punkty prostokąta ABCD o bokach 3 x 5 m i środek przekątnych E, jak również strzałki wskazujące trasę biegu. Na punktach ustawia się „chorągiewki” o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nie- przekraczająca 30 cm i wadze do 3,5kg.
Sposób prowadzenia: na komendę „Start” (sygnał dźwiękowy) kontrolowana rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym kierunkiem, omijając „chorągiewki” od strony zewnętrznej. Trasę przebiega trzykrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający (kontrolujący) informuje o liczbie powtórzeń, np.: „jeszcze dwa razy”, „jeszcze raz”. Przewrócenie „chorągiewki” powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną.OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA SPRAWDZIANU:

1. Sprawdzian organizuje i jednocześnie ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego przeprowadzanie Dowódca (Komendant, Szef itp.) jednostki wojskowej. Do jego przeprowadzenia powołuje komisję (wyznaczoną w rozkazie dziennym dowódcy jednostki wojskowej), w skład której powinien wchodzić: zastępca dowódcy, oficer, podoficer lub pracownik cywilny o kwalifikacjach, o których mowa w art. 44 ust 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1998r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675) i obowiązkowo lekarz jednostki z pojazdem sanitarnym, który przed rozpoczęciem sprawdzianu dokonuje przeglądu medycznego kandydatów. W jednostkach (instytucjach) wojskowych, w których nie ma etatowego oficera (instruktora) wychowania fizycznego w sprawdzianie uczestniczy specjalista wychowania fizycznego z jednostki nadrzędnej, po wcześniejszym uzgodnieniu z dowódcą tej jednostki.

2. Za przygotowanie, organizację i przebieg sprawdzianu pod względem merytorycznym odpowiada oficer, podoficer, lub pracownik cywilny o kwalifikacjach wymienionych w pkt. 1 jednostki wojskowej (instytucji, uczelni).

3. Sprawdzianowi podlega każdy kandydat na stanowisko w korpusie szeregowych zawodowych bez względu na wiek i płeć. Kandydat zalicza wszystkie konkurencje. Ocenę ze sprawdzianu sprawności fizycznej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z poszczególnych ćwiczeń, uzyskanych przez kandydata podczas tego sprawdzianu w następujący sposób:


1) średnia 4,51 i wyższa – ocena bardzo dobra;
2) średnia 3,51 do 4,50 – ocena dobra;
3) średnia 2,51 do 3,50 – ocena dostateczna;
4) średnia 2,50 i niższa – ocena niedostateczna.

4. Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej ze sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej jest uzyskanie przez kandydata na stanowisko w korpusie szeregowych zawodowych co najmniej trzech ocen pozytywnych z czterech ćwiczeń.

5. Sprawdzian sprawności fizycznej zalicza się w ciągu jednego dnia. Wszystkie ćwiczenia objęte sprawdzianem zalicza się w ubiorze sportowym.

6. Dla celów sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej ustala się podział na następujące grupy wiekowe:

1) Grupa wiekowa do 25 lat;
2) Grupa wiekowa 26 - 30 lat;
3) Grupa wiekowa powyżej 30 lat.

7. Sprawdzian kwalifikacyjny sprawności fizycznej jest sprawdzianem wstępnym, prowadzonym w celu określenia poziomu sprawności fizycznej kandydatów na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych.

8. Po pierwszych trzech miesiącach szkolenia kandydaci będą poddawani sprawdzianowi sprawności fizycznej w ramach certyfikacji zakończenia okresu szkolenia podstawowego, według ćwiczeń i norm zawartych w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności żołnierzy zawodowych.

a) Kandydaci na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych do jednostek desantowo-szturmowych, desantowych, rozpoznawczych i specjalnych – do pododdziałów bojowych, odbywają sprawdzian sprawności fizycznej według norm dla „Żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska służbowe w pododdziałach desantowo-szturmowych, desantowych, rozpoznania, w zespołach bojowych jednostek specjalnych oraz w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie” zgodnie z przynależnością kandydata do danej grupy wiekowej.

b) Kandydaci na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych do pozostałych jednostek wojskowych odbywają sprawdzian sprawności fizycznej według norm dla „Żołnierzy zawodowych zajmujących pozostałe stanowiska służbowe oraz będących w rezerwie kadrowej lub w dyspozycji” zgodnie z przynależnością kandydata do danej grupy wiekowej.