Strona Główna BIP Strona Główna
Służba Zawodowa
 

Służba zawodowa

Wymagane są:

1. odbyta służba wojskowa (zasadnicza, nadterminowa, kontraktowa, kandydacka, zawodowa, przeszkolenie wojskowe studentów lub absolwentów). Istotny jest posiadany stopień wojskowy.;

2. niekaralność za przestępstwa umyślne (informacja z KRK);

3. odpowiednia sprawność fizyczna (zależy od specyfiki JW i podlega sprawdzeniu w procesie kwalifikacji);

4. dobry stan zdrowia i odpowiednie predyspozycje psychofizyczne (podlegają weryfikacji przez wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne w procesie rekrutacyjnym);

5. minimalne wykształcenie:

• w korpusie szeregowych - gimnazjalne (8 klasowe podstawowe),

• w korpusie podoficerów - średnie (matura nie jest wymagana),

• w korpusie oficerów - wyższe zawodowe (magister)


SZCZEGÓLNIE POSZUKIWANI SĄ ŻOŁNIERZE REZERWY POSIADAJĄCY WYSZKOLENIE WOJSKOWE LUB KWALIFIKACJE ZAWODOWE W KORPUSIE OSOBOWYM LOTNICTWA I OBSŁUGI NAZIEMNEJ, ŁĄCZNOŚCI, RADIOTECHNICZNYM, MEDYCZNYM (LEKARZE I RATOWNICY MEDYCZNI) I LOGISTYKI

Do zawodowej służby wojskowej w uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych sytuacjach można powołać również osobę bez przeszkolenia wojskowego (która nie odbywała służby wojskowej) posiadająca stopień policyjny, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia wojskowego równorzędnego ze stopniem posiadanym w odpowiedniej służbie.

Wydział Rekrutacji WKU w Radomiu prowadzi bazę danych żołnierzy rezerwy (szeregowych, podoficerów i oficerów) zainteresowanych pełnieniem zawodowej służby wojskowej, na potrzeby uzupełnienia potrzeb osobowych Sił Zbrojnych RP.

W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych zawodową służbą wojskową prosimy o kontakt
z WKU w tej sprawie:

E-mail: wkuradom@wp.mil.pl - Wypełnij zgłoszenie według WZORU

Tel. 261-511-148; 261-511-129 - w godzinach 7.30 - 15.30 w dni robocze

Osoby ujęte w bazie danych będą informowane o wolnych stanowiskach żołnierzy zawodowych w jednostkach wojskowych odpowiadających posiadanym przez nie kwalifikacjom wojskowym i zawodowym oraz stopniowi wojskowemu.


NOWE ROZWIĄZANIA EMERYTALNE ORAZ PROJEKTOWANE ZMIANY W USTAWIE PRAGMATYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH - VADEMECUM - pytania i odpowiedzi
USTAWA
z dnia 11 września 2003 r.
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych


(fragmenty)

Art. 2. Żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Art. 3. 1. Żołnierze zawodowi są żołnierzami w czynnej służbie wojskowej.

1a. Żołnierze zawodowi pełnią czynną służbę wojskową jako służbę stałą albo służbę kontraktową.

Art. 4. 1. Żołnierze zawodowi stanowią kadrę zawodową Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "Siłami Zbrojnymi".

2. Kadra zawodowa Sił Zbrojnych dzieli się na:

1) korpus oficerów zawodowych;

2) korpus podoficerów zawodowych;

3) korpus szeregowych zawodowych.

Art. 5. 1. Zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej ustala wojskowa komisja lekarska, która wydaje w tej sprawie orzeczenie. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej jest decyzją.

2. Do wojskowej komisji lekarskiej kieruje się:

1) żołnierza zawodowego - z urzędu albo na jego wniosek;

2) żołnierza i inną osobę, która zgłosiła chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej - z urzędu.

Art. 5a. 1. Osobę, która zgłosiła chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej, wojskowy komendant uzupełnień kieruje do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia tej służby.

Powołanie do zawodowej służby wojskowej

Art. 9. 1. Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje:

1) do służby stałej — na czas nieokreślony;

2) do służby kontraktowej — na czas określony w kontrakcie.

2. Powołanie do zawodowej służby wojskowej może nastąpić, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.

3. Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje:

1) do służby stałej — w korpusach oficerów zawodowych i podoficerów zawodowych;

2) do służby kontraktowej — w korpusach oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych.

4. Stosunek służbowy żołnierza służby stałej powstaje w drodze powołania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

5. Stosunek służbowy żołnierza służby kontraktowej powstaje w drodze powołania na podstawie kontraktu zawartego między osobą, która dobrowolnie zgłosiła się do tej służby, a właściwym organem.

6. Termin rozpoczęcia pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz stanowisko służbowe, na jakim będzie pełniona ta służba, określa rozkaz personalny.

11. 1. Do służby stałej w korpusie oficerów zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej mianowanego na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki), po ukończeniu studiów w uczelni wojskowej.

2. Do służby stałej można powołać:

1) w korpusie oficerów zawodowych:

a) oficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby stałej, oraz bardzo dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej,

b) oficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:

— posiada dyplom ukończenia studiów wyższych,

— posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,

— pełnił, przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową;

2) w korpusie podoficerów zawodowych:

a) podoficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby stałej, oraz bardzo dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej,

b) podoficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:

— posiada ukończoną szkołę średnią,

— posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,

— pełnił, przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.

Art. 12. 1. Do służby kontraktowej powołuje się:

1) w korpusie oficerów zawodowych — żołnierza służby kandydackiej, posiadającego dyplom ukończenia studiów wyższych, mianowanego na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki), po ukończeniu szkolenia w uczelni wojskowej;

2) w korpusie podoficerów zawodowych — żołnierza służby kandydackiej, posiadającego ukończoną szkołę średnią, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej;

3) w korpusie szeregowych zawodowych — żołnierza służby kandydackiej, posiadającego ukończone gimnazjum, po odbyciu przez niego szkolenia wojskowego w ośrodku szkolenia.

2. Do służby kontraktowej można powołać:

1) w korpusie oficerów zawodowych — oficera rezerwy, który posiada dyplom ukończenia studiów wyższych oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby;

2) w korpusie podoficerów zawodowych — podoficera rezerwy, który posiada ukończoną szkołę średnią oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;

3) w korpusie szeregowych zawodowych — żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić służbę wojskową, oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

Art. 13. 1. Żołnierz służby kontraktowej może ją pełnić przez łączny okres nieprzekraczający dwunastu lat. Do łącznego czasu trwania służby kontraktowej zalicza się okresy odbywania lub pełnienia innych form czynnej służby wojskowej oraz okresy pełnienia służby w formacjach, o których mowa w art. 17a.