Strona Główna BIP Strona Główna
Szkoły Oficerskie
 

 

Termin składania dokumentów do 31 marca 2017 r

Składanie dokumentów do uczelni wojskowych rozpoczyna się w momencie uruchomienia rejestracji elektronicznej na dany kierunek studiów w okresie od stycznia do końca marca.

Pobierz:Zarządzenie Nr 15/MON z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2016/2017STUDIA STACJONARNE W UCZELNIACH WOJSKOWYCH
Absolwenci szkół średnich posiadający świadectwo dojrzałości mogą rozpocząć naukę na jednej z następujących uczelni wojskowych:

 

 1. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
  00-908 Warszawa 49, ul. gen. S. Kaliskiego 2,
  www.wat.edu.pl
 2. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
  81-103, Gdynia, ul. J. Śmidowicza 69,
  www.amw.gdynia.pl
 3. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
  51-150 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109,
  www.wso.wroc.pl
 4. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
  08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12,
  www.wsosp.deblin.pl

O kształcenie w uczelni wojskowej na studiach I stopnia lub jednolitych studiach magisterskich może ubiegać się osoba:

 • mająca co najmniej 18 lat;
 • niekarana sądownie;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca świadectwo dojrzałości;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej (którą orzekają powołane
  w tym celu wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne).Kandydat ubiegający się o kształcenie w uczelni wojskowej na studiach I stopnia lub jednolitych studiach magisterskich składa wniosek (stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia
17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych) do Rektora Komendanta uczelni wojskowej w terminach określonych w obowiązującej na dany rok decyzji Ministra Obrony Narodowej, w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych.

Do wniosku kandydat jest obowiązany dołączyć następujące dokumenty:

 1. świadectwo dojrzałości,
 2. życiorys,
 3. skrócony odpis aktu urodzenia,
 4. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,
 5. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
 6. 1 lub 2 zdjęcia legitymacyjne,
 7. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz dokumenty, wymagane przez szkołę w postępowaniu rekrutacyjnym.


Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

 1. sprawdzian sprawności fizycznej;
 2. test znajomości języka angielskiego – jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;
 3. analizę ocen na świadectwie dojrzałości;
 4. rozmowę kwalifikacyjną.


Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronach internetowych uczelni wojskowych.

Pobierz:

Wniosek do Rektora-Komendanta uczelni wojskowej

Po rejestracji elektronicznej na stronie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu wniosek i kwestionariusz osobowy należy wydrukować i wraz z dokumentami wyszczególnionymi powyżej przesłać do Rektora Komendanta WSOWL.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

Limit przyjęć w roku akademickim 2016/2017 (764 miejsca):

Wojskowa Akademia Techniczna - Limit 392:

• elektronika i telekomunikacja ( 97 miejsc),
• informatyka (59),
• kryptologia i cyberbezpieczeństwo (20),
• mechatronika (56),
• mechanika i budowa maszyn (30),
• lotnictwo i kosmonautyka (35),
• logistyka (35),
• chemia (12),
• budownictwa (31),
• geodezja i kartografia (17).

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu - Limit 230:

• zarządzanie (217),
• inżynieria bezpieczeństwa (13).

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie - Limit 92:

• lotnictwo i kosmonautyka (70),
• nawigacja (18).
• logistyka (4),

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni - Limit 50:

• nawigacja (20),
• mechanika i budowa maszyn (12).
• mechatronika (8),
• informatyka (10).


Studia są bezpłatne. Koszty zakwaterowania, wyżywienia i umundurowania ponosi państwo.
Słuchacze otrzymują również miesięczne uposażenie w wysokości:
I rok - około 1000 zł
II rok - około 1250 zł
III rok - około 1500 zł
IV rok - około 1750 zł