Strona Główna BIP Strona Główna
Szkoły Oficerskie
 

 

Termin składania dokumentów do 31 marca 2018 r

Składanie dokumentów do uczelni wojskowych rozpoczyna się w momencie uruchomienia rejestracji elektronicznej na dany kierunek studiów w okresie od stycznia do końca marca.

Pobierz:Zarządzenie Nr 3/MON z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2018/2019STUDIA STACJONARNE W UCZELNIACH WOJSKOWYCH
Absolwenci szkół średnich posiadający świadectwo dojrzałości mogą rozpocząć naukę na jednej z następujących uczelni wojskowych:

 

 1. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
  00-908 Warszawa 49, ul. gen. S. Kaliskiego 2,
  www.wat.edu.pl
 2. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
  81-103, Gdynia, ul. J. Śmidowicza 69,
  www.amw.gdynia.pl
 3. Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
  51-150 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109,
  www.awl.edu.pl
 4. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
  08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12,
  www.wsosp.deblin.pl

O kształcenie w uczelni wojskowej na studiach I stopnia lub jednolitych studiach magisterskich może ubiegać się osoba:

 • mająca co najmniej 18 lat;
 • niekarana sądownie;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca świadectwo dojrzałości;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej (którą orzekają powołane
  w tym celu wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne).Kandydat ubiegający się o kształcenie w uczelni wojskowej na studiach I stopnia lub jednolitych studiach magisterskich składa wniosek (stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia
17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych) do Rektora Komendanta uczelni wojskowej w terminach określonych w obowiązującej na dany rok decyzji Ministra Obrony Narodowej, w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych.

Do wniosku kandydat jest obowiązany dołączyć następujące dokumenty:

 1. świadectwo dojrzałości,
 2. życiorys,
 3. skrócony odpis aktu urodzenia,
 4. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,
 5. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
 6. 1 lub 2 zdjęcia legitymacyjne,
 7. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz dokumenty, wymagane przez szkołę w postępowaniu rekrutacyjnym.


Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

 1. sprawdzian sprawności fizycznej;
 2. test znajomości języka angielskiego – jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;
 3. analizę ocen na świadectwie dojrzałości;
 4. rozmowę kwalifikacyjną.


Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronach internetowych uczelni wojskowych.

Pobierz:

Wniosek do Rektora-Komendanta uczelni wojskowej

Po rejestracji elektronicznej na stronie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu wniosek i kwestionariusz osobowy należy wydrukować i wraz z dokumentami wyszczególnionymi powyżej przesłać do Rektora Komendanta AWL.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

Limit przyjęć w roku akademickim 2018/2019 (1315 miejsc):

Wojskowa Akademia Techniczna - Limit 750:

• elektronika i telekomunikacja ( 163 miejsc),
• informatyka (80),
• kryptologia i cyberbezpieczeństwo (107),
• mechatronika (90),
• mechanika i budowa maszyn (56),
• lotnictwo i kosmonautyka (40),
• logistyka (60),
• chemia (20),
• budownictwo (61),
• geodezja i kartografia (48),
• inżynieria bezpieczeństwa (25).

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu - Limit 340:

• dowodzenie (zarządzanie) (244),
• inżynieria bezpieczeństwa (76),
• logistyka (20).

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie - Limit 110:

• lotnictwo i kosmonautyka (70),
• nawigacja (20).
• logistyka (20),

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni - Limit 115:

• nawigacja (28),
• mechanika i budowa maszyn (20).
• mechatronika (10),
• informatyka (20),
• systemy informacyjne w bezpieczeństwie (37).


Studia są bezpłatne. Koszty zakwaterowania, wyżywienia i umundurowania ponosi państwo.
Słuchacze otrzymują również miesięczne uposażenie w wysokości:
I rok - około 1000 zł
II rok - około 1250 zł
III rok - około 1500 zł
IV rok - około 1750 zł