Strona Główna BIP Strona Główna
Studium Oficerskie
 

 

STUDIUM OFICERSKIE

Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w ramach studium oficerskiego odbywa się w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz w Wyższej Szkole Sił Powietrznych w Dęblinie.

O przyjęcie do studium oficerskiego może ubiegać się osoba posiadająca wyższe wykształcenie(magister):

 

 • mająca co najmniej 18 lat;
 • niekarana sądownie;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej (którą orzekają powołane w tym celu wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne).Osoba spełniająca powyższe kryteria, może rozpocząć karierę wojskową w korpusie oficerskim, po odbyciu 24; 12; 8,5; 6 albo 3 (6 miesięcy tylko dla podoficerów zawodowych) – miesięcznego przeszkolenia wojskowego w studium oficerskim.

Absolwenci uczelni wyższych, niebędący żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku zgodnym z wybranym przez siebie korpusem osobowym (grupą osobową) składają wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.

Do studium oficerskiego może ubiegać się również podoficer zawodowy, posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku i w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym oraz posiadający kwalifikacje i doświadczenie praktyczne w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym.
Kandydat ubiegający się o kształcenie w ramach studium oficerskiego składa wniosek (stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych) do Dyrektora Departamentu Kadr w terminach określonych w obowiązującej na dany rok decyzji Ministra Obrony Narodowej, w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych.


Do wniosku kandydat jest obowiązany dołączyć następujące dokumenty:

 1. dyplom ukończenia studiów wyższych,
 2. życiorys,
 3. skrócony odpis aktu urodzenia,
 4. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,
 5. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
 6. 1 lub 2 zdjęcia legitymacyjne,
 7. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz dokumenty, wymagane przez szkołę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

1. sprawdzian sprawności fizycznej;
2. test znajomości języka angielskiego;
3. rozmowę kwalifikacyjną.

Po rejestracji elektronicznej na stronie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu wniosek i kwestionariusz osobowy należy wydrukować i wraz z dokumentami wyszczególnionymi powyżej dostarczyć do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Radomiu celem przesłania do Departamentu Kadr.


Terminy składania dokumentów do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Radomiu z kształceniem na WSO WL we Wrocławiu:

1) do 30 września 2016 r. na 8,5-miesięczne szkolenie w korpusach osobowych:

 • - Sprawiedliwości i obsługi prawnej w grupie osobowej obsługi prawnej - 6 miejsc,
 • - Finansowym w grupie osobowej ekonomiczno-finansowej - 8 miejsc.


2) do 20 stycznia 2017 r. na 3-miesięczne szkolenie w korpusach osobowych:

 • - Medycznym, w grupie osobowej:
  • lekarzy - 1 miejsce,
  • dentystów - 1 miejsce,
  • weterynarii - 2 miejsca,
  • farmaceutów – 2 miejsca,
  • psychologów - 2 miejsca,
  • fizykobiochemików - 1 miejsce,
  • pielęgniarstwa - 10 miejsc,
  • ratownictwa medycznego - 2 miejsca,
 • - Duszpasterstwa - 1 miejsce.


3) do 15 maja 2017 r. na 12-miesięczne szkolenie w korpusie osobowym:

 • - Wojsk lądowych w grupie osobowej pancerno-zmechanizowanej - 80 miejsc,
 • - Łączności i informatyki w grupie osobowej projektowo-programowej informatyki - 2 miejsca,
 • - Rozpoznania i walki elektronicznej w grupie osobowej geograficznej - 15 miejsc,
 • - Finansowym w grupie osobowej ekonomiczno-finansowej - 14 miejsc,
 • - Wychowawczym w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych - 1 miejsce.


Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne 

Decyzja Nr 277/MON z dnia 09 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

Po ukończeniu studium oficerskiego i zdaniu egzaminu na oficera kandydat mianowany jest na pierwszy stopień wojskowy w tym korpusie kadry. Liczbę miejsc do studium oficerskiego określa corocznie Minister Obrony Narodowej na podstawie potrzeb Sił Zbrojnych RP. Limit zależny jest od liczby wolnych stanowisk o stopniu etatowym podporucznik, które w danym roku znajdą się w dyspozycji organów kadrowych resortu obrony narodowej.

Szczegółowe zasady rekrutacji określone zostały w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz znajdują się na stronach internetowych szkół: www.wso.wroc.pl i www.wsosp.deblin.pl.

Pobierz:
Wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr - za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień