Strona Główna BIP Strona Główna
Studium Oficerskie
 

 

STUDIUM OFICERSKIE

Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w ramach studium oficerskiego odbywa się w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

O przyjęcie do studium oficerskiego może ubiegać się osoba posiadająca wyższe wykształcenie(magister):

 

 • mająca co najmniej 18 lat;
 • niekarana sądownie;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej (którą orzekają powołane w tym celu wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne).Osoba spełniająca powyższe kryteria, może rozpocząć karierę wojskową w korpusie oficerskim, po odbyciu 12; 6 albo 3 – miesięcznego przeszkolenia wojskowego w studium oficerskim.

Absolwenci uczelni wyższych, niebędący żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku zgodnym z wybranym przez siebie korpusem osobowym (grupą osobową) składają wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.

Do studium oficerskiego może ubiegać się również podoficer zawodowy, posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku i w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym oraz posiadający kwalifikacje i doświadczenie praktyczne w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym.
Kandydat ubiegający się o kształcenie w ramach studium oficerskiego składa wniosek (stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych) do Dyrektora Departamentu Kadr w terminach określonych w obowiązującej na dany rok decyzji Ministra Obrony Narodowej, w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych.


Do wniosku kandydat jest obowiązany dołączyć następujące dokumenty:

 1. dyplom ukończenia studiów wyższych,
 2. życiorys,
 3. skrócony odpis aktu urodzenia,
 4. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,
 5. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
 6. 1 lub 2 zdjęcia legitymacyjne,
 7. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz dokumenty, wymagane przez szkołę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

1. sprawdzian sprawności fizycznej;
2. test znajomości języka angielskiego;
3. rozmowę kwalifikacyjną.

Po rejestracji elektronicznej na stronie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu wniosek i kwestionariusz osobowy należy wydrukować i wraz z dokumentami wyszczególnionymi powyżej dostarczyć do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Radomiu celem przesłania do Departamentu Kadr.


Terminy składania dokumentów do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Radomiu z kształceniem na AWL we Wrocławiu:

1) do 19 stycznia 2018 r. na 3-miesięczne szkolenie w korpusach osobowych:

 • - Medycznym, w grupie osobowej:
  • lekarzy, dentystów - 2 miejsca,
  • weterynarii - 2 miejsca,
  • farmaceutów – 2 miejsca,
  • psychologów - 2 miejsca,
  • fizykobiochemików - 1 miejsce,
  • pielęgniarstwa - 2 miejsc,
  • ratownictwa medycznego - 1 miejsce,
 • - Duszpasterstwa w grupie osobowej teologicznej - 1 miejsce.


2) do 15 maja 2018 r. na 12-miesięczne szkolenie w korpusie osobowym:

 • - Wojsk lądowych w grupie osobowej pancerno-zmechanizowanej - 109 miejsc,
 • - Łączności i informatyki w grupie osobowej eksploatacji systemów łączności - 15 miejsc,
 • - Logistyki w grupie infrastruktury - 40 miejsc,
 • - Sprawiedliwości w grupie obsługi prawnej - 16 miejsc,
 • - Finansowy w grupie osobowej ekonomiczno-finansowej - 8 miejsc.
 • - Wychowawczy w grupie osobowej - 1 miejsce.
 • - Ogólny w grupie osobowej ochrony przeciwpożarowej - 1 miejsce.
Terminy składania dokumentów do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Radomiu z kształceniem na WSO SP w Dęblinie:

1) do 15 maja 2018 r. na 12-miesięczne szkolenie w korpusach osobowych:

 • - Sił Powietrznych, w grupie osobowej:
  • meteorologicznej- 6 miejsc,


Terminy składania dokumentów do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Radomiu z kształceniem na AMW w Gdyni:

1) do 15 maja 2018 r. na 12-miesięczne szkolenie w korpusach osobowych:

 • - Łączności i informatyki, w grupie osobowej:
  • Eksploatacji systemów łączności - 17 miejsc,
 • - Logistyki, w grupie osobowej:
  • Ogólnologistycznej - 10 miejsc,


Podoficerowie zawodowi i szeregowi zawodowi posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej poprzez dowódcę jednostki za wyjątkiem kandydatów do Studium Oficerskiego w grupie osobowej wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, którzy składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem Szefa Służby Wywiadu Wojskowego oraz Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

 1. do 29 września 2017 r. na 6 - miesięczne kształcenie dla podoficerów zawodowych absolwentów kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym  korpusie osobowym (grupie osobowej);
 2. do 19 stycznia 2018 r. na 3-miesięczne szkolenie dla    podoficerów  zawodowych absolwentów kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje  w specjalności przydatnej w określonym  korpusie osobowym (grupie osobowej)
 3. do 15 maja 2018 r. na 12 - miesięczne kształcenie dla szeregowych zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) oraz którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej pięć lat. Za zgodą Dyrektora Departamentu Kadr okres ten może być krótszy.
Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne 

Decyzja Nr 156/MON z dnia 01 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

Po ukończeniu studium oficerskiego i zdaniu egzaminu na oficera kandydat mianowany jest na pierwszy stopień wojskowy w tym korpusie kadry. Liczbę miejsc do studium oficerskiego określa corocznie Minister Obrony Narodowej na podstawie potrzeb Sił Zbrojnych RP. Limit zależny jest od liczby wolnych stanowisk o stopniu etatowym podporucznik, które w danym roku znajdą się w dyspozycji organów kadrowych resortu obrony narodowej.

Szczegółowe zasady rekrutacji określone zostały w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz znajdują się na stronach internetowych szkół: awl.edu.pl i www.wsosp.deblin.pl oraz amw.gdynia.pl

Pobierz:
Wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr - za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień

 

DECYZJA Nr 6/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. w grupie osobowej prokuratorskiej.

1) do 16 lutego 2018 r. na 3-miesięczne szkolenie w korpusach osobowych:

 • - Sprawiedliwości i obsługi prawnej:
  • Prokuratorska - 25 miejsc - Limit dla osób ze środowiska cywilnego wykonujących zawód prokuratora w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.