Strona Główna BIP Strona Główna
Procedury
 

OGÓLNIE O PROCEDURACH

Od kilku lat termin składania dokumentów do uczelni wojskowych ustalono do końca marca. Reguluje to corocznie wydawana w okresie październik / listopad Decyzja MON w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych.

W 2017 r osoby ubiegające się o przyjęcie do uczelni wojskowych na studia I i II stopnia składają wniosek w terminie do 31 marca oraz na studium oficerskie - w terminach: 30.09.2016 r., 20.01.2017 r. oraz 15 maja 2017 r.

Wyjątek stanowią osoby rekrutowane spośród studentów uczelni medycznych, kandydaci składają wniosek w dowolnym terminie do Dyrektora Departamentu Kadr.

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2014 poz. 1627), osoba zainteresowana powołaniem do służby kandydackiej składa wniosek, odpowiednio:

 1. Do rektora-komendanta uczelni wojskowej ( Studia Stacjonarne I i II stopnia: WAT w Warszawie, AMW w Gdyni, WSOWL we Wrocławiu, WSOSP w Dęblinie)
 2. lub
 3. Za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień do Dyrektora Departamentu Kadr ( Studium Oficerskie: WSOWL we Wrocławiu, WSOSP w Dęblinie oraz Szkoły podoficerskie a także na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi) , załączając przewidziane w rozporządzeniu dokumenty.W pierwszym przypadku, tj. złożenie wniosku bezpośrednio do rektora-komendanta uczelni wojskowej, wojskowy komendant uzupełnień kieruje kandydatów do wojskowych komisji lekarskich i pracowni psychologicznych w momencie uzyskania informacji od rektora uczelni o złożeniu wniosku.

W drugim przypadku, tj. złożenie wniosku za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień do Dyrektora Departamentu Kadr, wojskowy komendant uzupełnień, kieruje ich na stosowne badania lekarskie i psychologiczne, po uzyskaniu informacji z Departamentu Kadr o przesłaniu wniosku do rektora-komendanta uczelni wojskowej.

Następnie, w jednym i drugim przypadku wojskowy komendant uzupełnień, zgodnie z § 5 ust. 5 wyżej wymienionego rozporządzenia, po otrzymaniu orzeczeń, przesyła je do rektora-komendanta uczelni wojskowej w terminie do 30 dni od dnia otrzymania, jednak nie później niż do dnia 31 maja lub 30 listopada danego roku.

Kandydaci są informowani telefonicznie przez przedstawiciela WKU o konieczności stawienia się w Wojskowej Komendzie Uzupełnień celem wydania skierowań na badania do pracowni psychologicznej oraz Terenowej Wojskowej Komisji lekarskiej.

 1. Kandydaci którzy złożyli wnioski do WSOWL we Wrocławiu, WAT w Warszawie oraz Szkół Podoficerskich kierowani są na badania do:

 2. Kandydaci którzy złożyli wnioski do WSOSP w Dęblinie kierowani są na badania do:

  • Rejonowa Wojskowej Komisja Lekarska w Warszawie
  • Rejonowa Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska w Warszawie

  • Po uzyskaniu właściwego orzeczenia Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej o zdolności do zawodowej służby wojskowej, należy uzgodnić z komórką naboru kandydatów do WSOSP w Dęblinie (tel. 261-517-733) termin badań w Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej w Warszawie.
 3. Kandydaci którzy złożyli wnioski do AMW w Gdyni kierowani są na badania do:
  • Rejonowej Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej w Gdańsku


  Kandydaci kierowani są na badania do Rejonowej Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej przy
  7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku (tel. 261-216-288) oraz pracowni psychologicznej (261-216-203)