Strona Główna BIP Strona Główna
Rys Historyczny
 
Na mocy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 15 VIII 1944r utworzono Rejonową Komendę Uzupełnień Radom obejmująca zasięgiem terytorialnym Radom oraz Kozienice. Pierwszym Komendantem RKU Radom został kpt. Bronisław Obtułowicz, który też uznany jest za założyciela RKU.

Pierwszą siedzibą komendy został budynek przy ul. Słowackiego 7 w Radomiu. Właśnie tam 22 stycznia 1945 roku odbyła się pierwsza rejestracja osób zdolnych do służby wojskowej. Ze względu na dużą liczbę wzywanych osób oraz konieczność przeprowadzenia badań lekarskich na wzywanych osobach ciągle rosła liczba pracowników zatrudnionych w RKU. Podczas pierwszej rejestracji założono około 8000 kart ewidencyjnych osób zdolnych do służby wojskowej.

Po rezygnacji ze stanowiska kpt. Obtułowicza w latach 1945-1946 komendantem RKU był por. Sobiecki, w latach 1946-1948 – por. Szerekenchamer, następnie w latach 1948-1949 obowiązki komendanta pełnił mjr Sentowski, w 1950 kpt. Pająk, a w II połowie 1950 – kpt. Kiederys.

Ze względu na stan budynku przy ul. Słowackiego oraz w związku ze zbyt małą ilością miejsca w roku 1949 RKU przeniesiono do budynku przy ul. Żeromskiego 52. W tym samym okresie przekształcono RKU na „Wojskową Komendę Rejonową Radom-Miasto”, podległą bezpośrednio pod Krakowski Okręg Wojskowy. Obowiązki komendanta WKR objął kpt. Bronisław Buczyński, który w czasie służby w WKR został awansowany so stopnia podpułkownika.

W takiej organizacji WKR funkcjonowała do roku 1965, kiedy to zgodnie z rozkazem Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego Kielce z dnia 22.01.1965 w sprawie organizacji Miejskich Sztabów Wojskowych zostały zlikwidowane WKR Ostrowiec Św., Starachowice i Radom. Zadania rozformowanej WKR Radom-Miasto przejął MSzW Radom. Szefem MSzW Radom został mianowany ppłk Stanisław Rządowski.

Po reformie administracyjnej MSzW Radom zmienił nazwę na Powiatowy Sztab Wojskowy Radom.

Na mocy zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP z 10.06.1975 roku sformowana została WKU Radom, obejmująca obowiązki z rozformowanego PSzW Radom. Na stanowisko Wojskowego Komendanta Uzupełnień wyznaczony został ppłk Mieczysław Garwoliński. Zasięgiem terytorialnym nowo powstała WKU Radom obejmowała:
• Miasto Radom
• Miasta-Gminy: Przysucha, Skaryszew, Szydłowiec, Iłża
• Gminy: Borkowice, Chlewiska, Drzewica, Gielniów, Głowaczów, Gózd, Jastrząb, Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Jedlińsk, Klwów, Kowala, Mirów, Odrzywół, Orońsko, Potworów, Przytyk, Rusinów, Rzeczniów, Wieniawa, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew.


W październiku 1976 roku została utworzona Rejonowa Komisja Poborowa nr 1 Radom. W latach 1978-1981 powstawały dodatkowe komisje: RKPob nr 2 Radom, RKPob Szydłowiec oraz Terenowa Komisja Poborowa Przysucha.

W 1983 roku zgodnie z postanowieniem ustawy nr 31 art. 4 pracownicy WKU zostali mianowani urzędnikami państwowymi.

14.10.1987r pożegnano dotychczasowego komendanta – ppłk Mieczysława Garwolińskiego. Obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień objął płk mgr Wojciech Zbrojewski, który zmarł nagle na stanowisku pracy dnia 13.08.1991r.

14.09.1992r na stanowisko Wojskowego Komendanta Uzupełnień wyznaczony został ppłk dr Stanisław Wróbel.

Z dniem 10.07.1996 Komendantem został ppłk dypl. inż. Tadeusz Hernik.

W roku 1999 Wojskowa Komenda Uzupełnień Radom przejęła budynek przy ul 1905 roku 30 w Radomiu Po rozformowanym Wojewódzkim Sztabie Wojskowym Radom. W tym miejscu mieści się do dnia dzisiejszego.

16.01.2004r na Komendanta WKU Radom wyznaczony został ppłk dypl. inż. Andrzej Prokopek, który służył do 30.06.2007r. W dniu 01.07.2004r WKU Radom zmieniło struktury i nazwę na WKU w Radomiu.

Zgodnie z Decyzją MON nr 1135 z dn. 11.10.2007r. obowiązki służbowe na stanowisku Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Radomiu pełni ppłk mgr inż. Zbigniew Adamczyk.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967r o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2004 nr 241 poz. 2116 z późn. Zm.) Wojskowa Komenda uzupełnień w Radomiu jest Terenowym Organem Administracji Wojskowej właściwym w sprawach administrowania rezerwami osobowymi i jest jednostką podległą Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowana Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie.

Do 31.12.2010r WKU w Radomiu administrowała na 4 powiatach: 3 ziemskich, tj. radomskim, przysuskim i szydłowieckim, oraz 1 grodzkim, tj. miasto Radom. Od 01.01.2011r po rozformowaniu m.in. Wojskowych Komend Uzupełnień w Grójcu i Kozienicach WKU w Radomiu zasięgiem terytorialnego działania administruje 7 powiatami ziemskimi, tj. radomskim, przysuskim, szydłowieckim, zwoleńskim, kozienickim, białobrzeskim i lipskim oraz 1 powiatem grodzkim, tj. miasto Radom.