Strona Główna BIP Strona Główna
Zadania WKU
 

Zadania WKU

 1. Wojskowa Komenda Uzupełnień jest:
  1. jednostką organizacyjną zabezpieczającą sprawowanie przez wojskowego komendanta uzupełnień funkcji dowodzenia i kierowania w procesie wszechstronnego przygotowania do realizacji zadań w czasie pokoju, kryzysu, zagrożenia i wojny;
  2. terenowym organem administracji wojskowej właściwym w sprawach administrowania rezerwami osobowymi;
  3. organem dowodzenia i kierowania przygotowanym do realizacji zadań wynikających z zabezpieczenia mobilizacyjnego uzupełnienia jednostek i instytucji wojskowych sił zbrojnych, formacji obrony cywilnej i jednostek przewidzianych do militaryzacji, a także związanych z administrowaniem zasobami osobowymi i świadczeniami rzeczowymi;

 2. Na czas wojny wojskowa komenda uzupełnień przechodzi na struktury wojenne i realizuje ustalone dla niej zadania.

 3. Do głównych zadań WKU należy:
  1. zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
  2. administrowania rezerwami osobowymi;
  3. występowanie do wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) z wnioskami o nakładanie świadczeń na rzecz obrony;
  4. prowadzenie rekrutacji i naboru ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej, służby kandydackiej i służby w NSR;
  5. udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień;
  6. promocji obronności i służby wojskowej;
  7. współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;

 4. WKU współpracuje z jednostkami wojskowymi i pozamilitarnymi ogniwami obronnymi w zakresie przygotowania operacyjnego terenu oraz wykorzystania infrastruktury wojskowej i cywilnej dla potrzeb wojsk własnych i sojuszniczych;

 5. W sytuacjach kryzysowych – według decyzji przełożonych – WKU realizuje wyżej wymienione zadania całością lub częścią sił i środków.

 6. Odpowiada za całokształt przedsięwzięć związanych z rekrutowaniem, racjonalnym typowaniem potencjalnych kandydatów oraz przeznaczaniem ochotników zgłaszających się do pełnienia służby w ramach NSR, zawodowej służby wojskowej oraz służby przygotowawczej, a także realizację kwalifikowania kandydatów oraz nadawanie im przydziałów kryzysowych na podstawie podpisanych kontraktów z dowódcami jednostek wojskowych na wykonywanie obowiązków w ramach NSR.


 7. Struktura organizacyjna WKU:
  1) Komenda
  2) Pion Ochrony Informacji Niejawnych
  3) Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami
  4) Wydział Rekrutacji

  Do kierowniczej kadry wojskowej komendy uzupełnień należą:
  - wojskowy komendant uzupełnień,
  - zastępca wojskowego komendanta uzupełnień - szef wydziału planowania mobilizacyjnego i administrowania rezerwami,
  - szef wydziału rekrutacji.