Strona Główna BIP Strona Główna
Misje dla cywili
 

POSZUKIWANI PRACOWNICY CYWILNI !!!


I. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie poszukuje kandydatów – pracowników wojska do pracy w polskich kontyngentach wojskowych
poza granicami państwa na stanowiska:

1. Tłumaczy języków: serbskiego, chorwackiego, albańskiego.
2. PKW Kosowo: lekarzy.

Od kandydatów wymagane jest:

• w zakresie wymagań ogólnych:

1. Niekaralność.
2. Bardzo dobry stan zdrowia.
3. Wskazana znajomość kultury, tradycji, religii i mentalności ludności Afganistanu.
4. Predyspozycje fizyczne i psychiczne do pracy w trudnych warunkach.
5. Zgoda zainteresowanego na nienormowany czas pracy.
6. Ważny paszport.

• w zakresie wymagań szczegółowych:

• dla lekarzy:

1. Kwalifikacje wymagane na danym stanowisku.
2. Dokument stwierdzający prawo wykonywania zawodu.
3. Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.

• dla tłumaczy:

1. Bardzo dobra znajomość języka polskiego i obcego w mowie i piśmie.
2. Znajomość terminologii dotyczącej spraw gospodarczych, w tym procedur przetargowych, negocjowania warunków i zawierania umów jest dodatkowym atutem.


• dla specjalisty:

1. Wykształcenie wyższe związane ze specjalizacją.
2. Znajomość przepisów prawa dotyczących danej dziedziny.
3. Bardzo dobre umiejętności organizacyjne oraz umiejętność pracy w zespole.


Podstawę prawną zatrudnienia kandydatów do pracy w polskich kontyngentach wojskowych stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia poza granicami państwa (Dz. U. Nr 80 poz. 906). Osoby zainteresowane pracą w Polskich Kontyngentach Wojskowych powinny składać podania o pracę na adres:

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Oddział Organizacyjno-Ewidencyjny Kontyngentów
ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa
fax: 261-855-214
e-mail: kadry@wp.mil.pl
Zobacz szczegóły

Wymagane dokumenty:

- Podanie o pracę (na ww. adres);
- CV ze zdjęciem (zawierające obowiązkowo datę i miejsce urodzenia oraz imię ojca, serię i nr paszportu),
- Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata i znajomość języków obcych.

Kwalifikacji kandydatów do wyjazdu dokonuje komisja kwalifikacyjna Dowództwa Operacyjnego SZ. Podczas rozmów kwalifikacyjnych kandydat zobowiązany jest dokonać samoprezentacji oraz przedstawić dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje. Kandydat wstępnie zakwalifikowany zostaje skierowany do wytypowanej wojskowej przychodni specjalistycznej w celu poddania specjalistycznym badaniom lekarskim, określającym jego aktualny stan zdrowia i zdolność do pracy poza granicami kraju.

UWAGA:

- z wybranymi kandydatami kontaktujemy się osobiście w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną; - dokumenty kandydatów oraz wyniki uzyskane przez nich podczas kolejnych etapów rekrutacji przechowywane są przez 3 kolejne lata, a następnie niszczone;
- ewentualne koszty związane z udziałem w procesie rekrutacji ponoszą kandydaci;
- pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania decyzji wyboru danego kandydata;
- umowa o pracę zawierana z kandydatem zakwalifikowanym do pracy w PKW ma charakter umowy na czas określony i Dowództwo Operacyjne SZ nie daje gwarancji jej przedłużenia.

Kontakt:

Oddział Kadr / Oddział Organizacyjno-Ewidencyjny Kontyngentów
ul. Radiowa 2
00-908 Warszawa
fax: 261-855-214
e-mail: kadry@wp.mil.pl
www.do.wp.mil.pl