Strona Główna BIP Strona Główna
RODO
 
Ogólna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Radomiu w związku z realizacją zadań ustawowych.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO.

Administratorem danych osobowych jest Wojskowy Komendant Uzupełnień w Radomiu z siedzibą:
ul. 1905-go Roku 30
26 – 600 Radom
nr tel. 48 363 16 36, 261 511 135
adres e-mail: wkuradom@ron.mil.pl

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Radomiu pełni pan Piotr PIETRZAK.

Kontakt:
e-mail: wkuradom@ron.mil.pl
tel. 261-511-566,

listownie:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu
ul. 1905-go Roku 30
26 – 600 Radom

- Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.
- Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Wojskowej Komendy Uzupełnień w Radomiu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z obowiązującymi przepisami prawa.
- Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy.
- Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
- Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.
- Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO, prawo do usunięcia danych w przypadku, gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.
- W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.
- Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania byłby brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osoby.
- W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.


Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.)