Strona Główna BIP Strona Główna
Sprawozdanie PM-1
 

   Obowiązek przekazania danych wynika z art. 30 i 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1068).

   W sprawozdaniu rocznym PM-1 należy ująć wszystkie pojazdy samochodowe, motocykle, ciągniki rolnicze, przyczepy, naczepy oraz maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz przeładunkowych będącymi na stanie ewidencyjnym .Podczas wypełniania poszczególnych kolumn działu 2 sprawozdania należy korzystać z danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego (motocykla, przyczepy, naczepy, itp.) lub książki maszyny. Szczególną uwagę zwrócić należy na prawidłowe wpisanie identyfikatora pojazdu – ITS, ograniczonego do pierwszych 3 grup cyfr oznaczających: rodzaj, podrodzaj (tabela nr 1) i przeznaczenie (tabela nr 2, 3 i 4). Identyfikator pojazd należy określić na podstawie załącznika nr 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 711) Identyfikator maszyn określić należy wg zasad zawartych w objaśnieniach do formularza PM-1 opracowanych dla potrzeb prowadzenia ewidencji świadczeń w wojskowych komendach uzupełnień.

   W grupie pojazdów ciężarowych o ładowności 2-8 t i pow. 8 t należy zaznaczyć ile z nich posiada urządzenia dźwigowe typu HDS, HIAB, itp.

   Informuję także, że podstawą do anulowania decyzji na świadczenia rzeczowe na rzecz obrony (przydziału) jest powiadomienie organu, który ją wydał – Prezydenta Miasta, Burmistrza, Wójta o sprzedaży, kasacji lub udokumentowanej niesprawności środka transportowego trwającej powyżej sześciu miesięcy.
   W przypadku sprzedaży należy podać dokładne dane nabywcy (osoby fizycznej, firmy, zakładu, przedsiębiorstwa, spółki) i adres. Ze swojej strony zawiadamiam, że Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie przy wykorzystaniu informacji uzyskanych dla potrzeb obronności na podstawie sprawozdania PM-1 – zapewnia przestrzeganie ograniczeń wynikających z ochrony praw osobowych obywateli oraz tajemnicy państwowej, służbowej i zawodowej.

   Osoby sporządzające sprawozdanie oraz kierownicy jednostek sprawozdawczych są odpowiedzialni za zgodność danych wykazywanych w sprawozdaniu ze stanem faktycznym oraz z zapisami w ewidencji i dokumentacji podstawowej a także za prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań.

   Jednocześnie zwracam uwagę, że zgodnie z postanowieniami art. 56, 57 i 58 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1068)

  • Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 lub – w wypadku mniejszej wagi - sprawca podlega grzywnie;
  • Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji
  • w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie;
  • Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu, podlega karze grzywny.


Szczegółowe informacje na temat wypełniania formularza sprawozdania PM-1 można uzyskać telefonicznie w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Radomiu (tel. 261 511 145).

Do pobrania:

Sprawozdanie PM-1 (.doc)
Objaśnienie do PM-1 (.doc)
Wykaz symboli indeksowych pojazdów i maszyn (.doc)
Wykaz kierowców (.doc)